แหล่งรวมหนังสือสังคมศาสตร์, การแพทย์และสาธารณสุข

รวมหนังสือสังคมศาสตร์ การแพทย์และสาธารณสุข

Posts Tagged ‘Carebrovascular Disorders’

รายชื่อหนังสือใหม่ประจำเดือนกันยายน 2552

Posted by maple36 บน 06/10/2009

light sugar

 

      ชื่อเรื่อง     ความรู้เรื่องเบาหวานฉบับสมบูรณ์

      ผู้แต่ง         เทพ  หิมะทองคำ

      หมวดหมู่     WK810 ท596ค 2548

      หัวเรื่อง       เบาหวาน

      คลิกดูสารบัญที่     light sugar

 

 drugs

         ชื่อเรื่อง       คู่มือการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลตามบัญชียาหลักแห่งชาติ เล่ม 1 ยาระบบทางเดินอาหาร

         ชื่อผู้แต่ง     กองควบคุมยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

        หมวดหมู่      QV55 ค695 2551 ล.1

        หัวเรื่อง         ยารักษาโรคทางระบบกระเพาะอาหารและลำไส้–คู่มือ, ยาจำเป็น–คู่มือ, บัญชียาหลักแห่งชาติ

        คลิกดูสารบัญที่     drugs

 

habit

 

        ชื่อเรื่อง     อุปนิสัยที่ 8 : จากประสิทธิผลสู่ความยิ่งใหญ่ = The 8th habit : from effectiveness to greatness

        ผู้แต่ง         โควี่, สตีเฟนอาร์

        หมวดหมู่    BF637.S4 ค976อ 2548

         หัวเรื่อง      ความพอใจ, ความสำเร็จ, Self–actualization (Psychology)

        คลิกดูสารบัญที่     habit           

 

santika

 

      ชื่อเรื่อง     จากเคเดอร์สู่ซานติก้าผับจนถึงเสือป่าพลาซ่า ภาพสะท้อนวิบัติภัยที่คนไทยต้องจดจำ

     ผู้แต่ง     ปัณณธร ชัชวรัตน์, บรรณาธิการ

     หมวดหมู่     TH9445 จ291 2552

     หัวเรื่อง     การป้องกันอัคคภัย, อาคาร–อัคคีภัยและการป้องกันอัคคีภัย, อัคคีภัย–การป้องกัน

     คลิกดูสารบัญที่     santika

 

 cancer

         ชื่อเรื่อง      แนวปฏิบัติการพยาบาลคลีนิกผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักที่ผ่าตัดเปิดลำไส้ทางหน้าท้อง

     ผู้แต่ง     วงเดือน เอี่ยมสกุล, บรรณาธิการ

     หมวดหมู่     WI529 น927 2548

     หัวเรื่อง     ลำไส้ใหญ่, เนื้องอก,  มะเร็งลำไส้ใหญ่, มะเร็งลำไส้ใหญ่–การพยาบาล

     คลิกดูสารบัญที่     cancer

 

 

interview

 

      ชื่อเรื่อง     สัมภาษณ์งานอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ : วิเคราะห์คำถามเพื่อการสัมภาษณ์งาน 

     ผู้แต่ง     อติชาญ รุจิรวีร์

     หมวดหมู่     HF5549.5.I6 อ138ส 2549

     หัวเรื่อง     การสัมภาษณ์, การสมัครงาน

     คลิกดูสารบัญที่     interview

 

women health

 

     ชื่อเรื่อง     สิทธิอนามัยเจริญพันธุ์หัวใจสำคัญของสุขภาพผู้หญิง

     ผู้แต่ง     จิตติมา ภาณุเดชะ

     หมวดหมู่     WA525 จ425ส 2550

     หัวเรื่อง     อนามัยเจริญพันธุ์, สิทธิสตรี–สุขภาพและอนามัย

     คลิกดูสารบัญที่     women health

 

herbs

 

     ชื่อเรื่อง     สมุนไพรในอุทธยานแห่งชาติ ภาคใต้

     ผู้แต่ง     เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ

     หมวดหมู่     QK99.ท9 พ752ส 2549

     หัวเรื่อง     สมุนไพร–ไทย(ภาคใต้)–บัญชีรายชื่อ, อุทธยานแห่งชาติ–ไทย(ภาคใต้), พืชสมุนไพร–ไทย(ใต้) 

     คลิกดูสารบัญที่     herbs

 

management

 

     ชื่อเรื่อง     เคล็ด (ไม่) ลับสุดยอดผู้บริหารโครงการ  

     ผู้แต่ง     เฮียเก้นส์, แกรี่ อาร์

     หมวดหมู่     HD38.2 ฮ821ค ม.ป.ป.

     หัวเรื่อง     ผู้บริหาร, การบริหารธุรกิจ

     คลิกดูสารบัญที่     management

 

aromatherapy

     ชื่อเรื่อง      แนวทางการใช้สุคนธบำบัด

     ผู้แต่ง     สุรพจน์ วงศ์ใหญ่

     หมวดหมู่     WB925 ส845น 2550

     หัวเรื่อง     น้ำมันหอมระเหย–การใช้รักษา, สมุนไพร–การใช้รักษา, การบำบัดด้วยกลิ่น

     คลิกดูสารบัญที่     aromatherapy

 

skin

      ชื่อเรื่อง     ความรู้เรื่องโรคสะเก็ดเงินสำหรับประชาชน

     ผู้แต่ง     สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์

     หมวดหมู่     WR205 ค181 2551

     หัวเรื่อง     ผิวหนัง–โรค–คู่มือ, เรื้อนกวาง–คู่มือ, โรคสะเก็ดเงิน–คู่มือ, Psoriasis, Skin Dises

     คลิกดูสารบัญที่     skin

 

english letters

     ชื่อเรื่อง     วิธีเขียนจดหมายภาษาอังกฤษ = How to write English letters

     ผู้แต่ง     ปลั่ง พลอยพรหม

     หมวดหมู่     PE1485 ป482ว 2548

     หัวเรื่อง     ภาษาอังกฤษ–การใช้ภาษา, การเขียนจดหมาย

     คลิกดูสารบัญที่     english letters

 

touch

     ชื่อเรื่อง    แนวปฏิบัติของสถานพยาบาลในการให้บริการการป้องกันการติดเชื้อจากการสัมผัส

     ผู้แต่ง     สัญชัย ชาสมบัติ, บรรณาธิการ

     หมวดหมู่     WC100 น927 2552

     หัวเรื่อง     โรค, โรค–การป้องกันและควบคุม, โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล

     คลิกดูสารบัญที่     touch

 

radiography

 

     ชื่อเรื่อง     แนวทางพัฒนางานรังสีวินิจฉัย

     ผู้แต่ง     กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

     หมวดหมู่     WN180 น927 2551

     หัวเรื่อง     รังสีวินิจฉัย

     คลิกดูสารบัญที่     radiography

 

old

 

     ชื่อเรื่อง     คู่มือการดูแลฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนมุสลิมสำหรับผู้นำประจำมัสยิด

     ผู้แต่ง     สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ กรมการแพทย์

     หมวดหมู่     WT100 ค695 2551

     หัวเรื่อง     ผู้สูงอายุ, ผู้สูงอายุ–การฟื้นฟูสภาพ

     คลิกดูสารบัญที่     old

 

heart

     ชื่อเรื่อง     แนวทางเวชปฏิบัติการป้องกัน การคัดกรองและสืบค้นระยะแรกของโรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดหัวใจ และโรคมะเร็งในผู้สูงอายุ

     ผู้แต่ง     สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ กรมการแพทย์

     หมวดหมู่     WT100 น927 2549

     หัวเรื่อง     ผู้สูงอายุ–โรค–การรักษา, เบาหวาน–ในวัยชรา, ผู้สูงอายุ–โรค

     คลิกดูสารบัญที่     heart

 

public health

     ชื่อเรื่อง     90 ปีการสาธารสุขไทยเพื่อคนไทยสุขภาพดี

     ผู้แต่ง     กระทรวงสาธารณสุข

     หมวดหมู่     W84 ก831 2552

     หัวเรื่อง     กระทรวงสาธารณสุข–ประวัติ, วิสัยทัศน์กับสุขภาพ, Public Health Administration, Public Health–Thailand

คลิกดูสารบัญที่     public health

 

standard

     ชื่อเรื่อง     มาตรฐานการให้บริการสุขภาพผู้สูงอายุ

     ผู้แต่ง     วันดี โภคะกุล

     หมวดหมู่      WT100 ว429ม 2548

     หัวเรื่อง     การแพทย์ทางเลือก, ผู้สูงอายุ,การดูแล, เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ

     คลิกดูสารบัญที่     standard

 

health system

      ชื่อเรื่อง     แนวการศึกษาชุดวิชาระบบสุขภาพและจัดการ = Health system and management หน่วยที่ 1-15

     ผู้แต่ง     มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

     หมวดหมู่     WA395 น927 2550

     หัวเรื่อง     ระบบสุขภาพไทย–แบบฝึกหัด

     คลิกดูสารบัญที่     health system

 

tuberculosis

     ชื่อเรื่อง     Global tuberculosis control : surveillance, planning, financing

     ผู้แต่ง     World Health Organization

     หมวดหมู่     WHO WF200 G562 2007

     หัวเรื่อง     Tuberculosis–epidemiology, Tuberculosis, Tuberculosis,–prevention & Statistics, Tuberculosis–epidemiology–Statistics–Periodicals

     คลิกดูสารบัญที่     tuberculosis

 

stroke

     ชื่อเรื่อง     แนวทางการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง = Clinical practice guideline for stroke rehabilitation

     ผู้แต่ง     สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์

     หมวดหมู่     WL355 น927 2545

     หัวเรื่อง     หลอดเลือดสมองผิดปกติ, การฟื้นฟูสมรรถภาพ, Carebrovascular Disorders

     คลิกดูสารบัญที่      stroke

 

work

     ชื่อเรื่อง     การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและการทำงาน : กระแสใหม่ของการบริหารทรัพยากรบุคคล

     ผู้แต่ง     สำนักงาน ก.พ.

     หมวดหมู่     JQ1746.Z13P44 ก528 2550

     หัวเรื่อง การบริหารงานบุคคล, คุณภาพชีวิตการทำงาน

     คลิกดูสารบัญที่    work

 

travel      ชื่อเรื่อง     เอกสารประกอบภาพชุดที่ 2 = แหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยา

      ผู้แต่ง     กรมทรัพยากรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

     หมวดหมู่     G156.5 ก151อ 2550

     หัวเรื่อง     หนังสือภาพ, ธรณีวิทยา–หนังสือภาพ, แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ–หนังสือภาพ

     คลิกดูสารบัญที่     travel

 

people

     ชื่อเรื่อง     กระแสคนกระแสโลก : เปิดโลกความรู้ พัฒนาทุนมนุษย์

     ผู้แต่ง     สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

     หมวดหมู่     HF5549.5.M3 ส691ก 2551

     หัวเรื่อง     การบริหารงานบุคคล, การพัฒนากำลังคน, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, การพัฒนาบุคลากร, ทุนมนุษย์

     คลิกดูสารบัญที่     people

 

health system1

     ชื่อเรื่อง     ประมวลสาระชุดวิชาระบบสุขภาพและการจัดการ = Health system and management หน่วยที่ 11-15

     ผู้แต่ง      มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

     หมวดหมู่     WA395 ป349 2549

      หัวเรื่อง     ระบบสุขภาพ–ไทย

      คลิกดูสารบัญที่     health system1

Posted in การก่อสร้าง ตึกอาคาร, การบำบัดโรค, จิตวิทยา, พฤกษศาสตร์, รังสีวินิจฉัย, ลำไส้ใหญ่, สังคมศาสตร์ทั่วไป, เภสัชวิทยา, โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล, โรคผิวหนัง | Tagged: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a Comment »

 
%d bloggers like this: