แหล่งรวมหนังสือสังคมศาสตร์, การแพทย์และสาธารณสุข

รวมหนังสือสังคมศาสตร์ การแพทย์และสาธารณสุข

Posts Tagged ‘เบาหวาน’

รายชื่อหนังสือใหม่ประจำเดือนกันยายน 2552

Posted by maple36 บน 06/10/2009

light sugar

 

      ชื่อเรื่อง     ความรู้เรื่องเบาหวานฉบับสมบูรณ์

      ผู้แต่ง         เทพ  หิมะทองคำ

      หมวดหมู่     WK810 ท596ค 2548

      หัวเรื่อง       เบาหวาน

      คลิกดูสารบัญที่     light sugar

 

 drugs

         ชื่อเรื่อง       คู่มือการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลตามบัญชียาหลักแห่งชาติ เล่ม 1 ยาระบบทางเดินอาหาร

         ชื่อผู้แต่ง     กองควบคุมยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

        หมวดหมู่      QV55 ค695 2551 ล.1

        หัวเรื่อง         ยารักษาโรคทางระบบกระเพาะอาหารและลำไส้–คู่มือ, ยาจำเป็น–คู่มือ, บัญชียาหลักแห่งชาติ

        คลิกดูสารบัญที่     drugs

 

habit

 

        ชื่อเรื่อง     อุปนิสัยที่ 8 : จากประสิทธิผลสู่ความยิ่งใหญ่ = The 8th habit : from effectiveness to greatness

        ผู้แต่ง         โควี่, สตีเฟนอาร์

        หมวดหมู่    BF637.S4 ค976อ 2548

         หัวเรื่อง      ความพอใจ, ความสำเร็จ, Self–actualization (Psychology)

        คลิกดูสารบัญที่     habit           

 

santika

 

      ชื่อเรื่อง     จากเคเดอร์สู่ซานติก้าผับจนถึงเสือป่าพลาซ่า ภาพสะท้อนวิบัติภัยที่คนไทยต้องจดจำ

     ผู้แต่ง     ปัณณธร ชัชวรัตน์, บรรณาธิการ

     หมวดหมู่     TH9445 จ291 2552

     หัวเรื่อง     การป้องกันอัคคภัย, อาคาร–อัคคีภัยและการป้องกันอัคคีภัย, อัคคีภัย–การป้องกัน

     คลิกดูสารบัญที่     santika

 

 cancer

         ชื่อเรื่อง      แนวปฏิบัติการพยาบาลคลีนิกผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักที่ผ่าตัดเปิดลำไส้ทางหน้าท้อง

     ผู้แต่ง     วงเดือน เอี่ยมสกุล, บรรณาธิการ

     หมวดหมู่     WI529 น927 2548

     หัวเรื่อง     ลำไส้ใหญ่, เนื้องอก,  มะเร็งลำไส้ใหญ่, มะเร็งลำไส้ใหญ่–การพยาบาล

     คลิกดูสารบัญที่     cancer

 

 

interview

 

      ชื่อเรื่อง     สัมภาษณ์งานอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ : วิเคราะห์คำถามเพื่อการสัมภาษณ์งาน 

     ผู้แต่ง     อติชาญ รุจิรวีร์

     หมวดหมู่     HF5549.5.I6 อ138ส 2549

     หัวเรื่อง     การสัมภาษณ์, การสมัครงาน

     คลิกดูสารบัญที่     interview

 

women health

 

     ชื่อเรื่อง     สิทธิอนามัยเจริญพันธุ์หัวใจสำคัญของสุขภาพผู้หญิง

     ผู้แต่ง     จิตติมา ภาณุเดชะ

     หมวดหมู่     WA525 จ425ส 2550

     หัวเรื่อง     อนามัยเจริญพันธุ์, สิทธิสตรี–สุขภาพและอนามัย

     คลิกดูสารบัญที่     women health

 

herbs

 

     ชื่อเรื่อง     สมุนไพรในอุทธยานแห่งชาติ ภาคใต้

     ผู้แต่ง     เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ

     หมวดหมู่     QK99.ท9 พ752ส 2549

     หัวเรื่อง     สมุนไพร–ไทย(ภาคใต้)–บัญชีรายชื่อ, อุทธยานแห่งชาติ–ไทย(ภาคใต้), พืชสมุนไพร–ไทย(ใต้) 

     คลิกดูสารบัญที่     herbs

 

management

 

     ชื่อเรื่อง     เคล็ด (ไม่) ลับสุดยอดผู้บริหารโครงการ  

     ผู้แต่ง     เฮียเก้นส์, แกรี่ อาร์

     หมวดหมู่     HD38.2 ฮ821ค ม.ป.ป.

     หัวเรื่อง     ผู้บริหาร, การบริหารธุรกิจ

     คลิกดูสารบัญที่     management

 

aromatherapy

     ชื่อเรื่อง      แนวทางการใช้สุคนธบำบัด

     ผู้แต่ง     สุรพจน์ วงศ์ใหญ่

     หมวดหมู่     WB925 ส845น 2550

     หัวเรื่อง     น้ำมันหอมระเหย–การใช้รักษา, สมุนไพร–การใช้รักษา, การบำบัดด้วยกลิ่น

     คลิกดูสารบัญที่     aromatherapy

 

skin

      ชื่อเรื่อง     ความรู้เรื่องโรคสะเก็ดเงินสำหรับประชาชน

     ผู้แต่ง     สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์

     หมวดหมู่     WR205 ค181 2551

     หัวเรื่อง     ผิวหนัง–โรค–คู่มือ, เรื้อนกวาง–คู่มือ, โรคสะเก็ดเงิน–คู่มือ, Psoriasis, Skin Dises

     คลิกดูสารบัญที่     skin

 

english letters

     ชื่อเรื่อง     วิธีเขียนจดหมายภาษาอังกฤษ = How to write English letters

     ผู้แต่ง     ปลั่ง พลอยพรหม

     หมวดหมู่     PE1485 ป482ว 2548

     หัวเรื่อง     ภาษาอังกฤษ–การใช้ภาษา, การเขียนจดหมาย

     คลิกดูสารบัญที่     english letters

 

touch

     ชื่อเรื่อง    แนวปฏิบัติของสถานพยาบาลในการให้บริการการป้องกันการติดเชื้อจากการสัมผัส

     ผู้แต่ง     สัญชัย ชาสมบัติ, บรรณาธิการ

     หมวดหมู่     WC100 น927 2552

     หัวเรื่อง     โรค, โรค–การป้องกันและควบคุม, โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล

     คลิกดูสารบัญที่     touch

 

radiography

 

     ชื่อเรื่อง     แนวทางพัฒนางานรังสีวินิจฉัย

     ผู้แต่ง     กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

     หมวดหมู่     WN180 น927 2551

     หัวเรื่อง     รังสีวินิจฉัย

     คลิกดูสารบัญที่     radiography

 

old

 

     ชื่อเรื่อง     คู่มือการดูแลฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนมุสลิมสำหรับผู้นำประจำมัสยิด

     ผู้แต่ง     สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ กรมการแพทย์

     หมวดหมู่     WT100 ค695 2551

     หัวเรื่อง     ผู้สูงอายุ, ผู้สูงอายุ–การฟื้นฟูสภาพ

     คลิกดูสารบัญที่     old

 

heart

     ชื่อเรื่อง     แนวทางเวชปฏิบัติการป้องกัน การคัดกรองและสืบค้นระยะแรกของโรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดหัวใจ และโรคมะเร็งในผู้สูงอายุ

     ผู้แต่ง     สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ กรมการแพทย์

     หมวดหมู่     WT100 น927 2549

     หัวเรื่อง     ผู้สูงอายุ–โรค–การรักษา, เบาหวาน–ในวัยชรา, ผู้สูงอายุ–โรค

     คลิกดูสารบัญที่     heart

 

public health

     ชื่อเรื่อง     90 ปีการสาธารสุขไทยเพื่อคนไทยสุขภาพดี

     ผู้แต่ง     กระทรวงสาธารณสุข

     หมวดหมู่     W84 ก831 2552

     หัวเรื่อง     กระทรวงสาธารณสุข–ประวัติ, วิสัยทัศน์กับสุขภาพ, Public Health Administration, Public Health–Thailand

คลิกดูสารบัญที่     public health

 

standard

     ชื่อเรื่อง     มาตรฐานการให้บริการสุขภาพผู้สูงอายุ

     ผู้แต่ง     วันดี โภคะกุล

     หมวดหมู่      WT100 ว429ม 2548

     หัวเรื่อง     การแพทย์ทางเลือก, ผู้สูงอายุ,การดูแล, เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ

     คลิกดูสารบัญที่     standard

 

health system

      ชื่อเรื่อง     แนวการศึกษาชุดวิชาระบบสุขภาพและจัดการ = Health system and management หน่วยที่ 1-15

     ผู้แต่ง     มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

     หมวดหมู่     WA395 น927 2550

     หัวเรื่อง     ระบบสุขภาพไทย–แบบฝึกหัด

     คลิกดูสารบัญที่     health system

 

tuberculosis

     ชื่อเรื่อง     Global tuberculosis control : surveillance, planning, financing

     ผู้แต่ง     World Health Organization

     หมวดหมู่     WHO WF200 G562 2007

     หัวเรื่อง     Tuberculosis–epidemiology, Tuberculosis, Tuberculosis,–prevention & Statistics, Tuberculosis–epidemiology–Statistics–Periodicals

     คลิกดูสารบัญที่     tuberculosis

 

stroke

     ชื่อเรื่อง     แนวทางการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง = Clinical practice guideline for stroke rehabilitation

     ผู้แต่ง     สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์

     หมวดหมู่     WL355 น927 2545

     หัวเรื่อง     หลอดเลือดสมองผิดปกติ, การฟื้นฟูสมรรถภาพ, Carebrovascular Disorders

     คลิกดูสารบัญที่      stroke

 

work

     ชื่อเรื่อง     การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและการทำงาน : กระแสใหม่ของการบริหารทรัพยากรบุคคล

     ผู้แต่ง     สำนักงาน ก.พ.

     หมวดหมู่     JQ1746.Z13P44 ก528 2550

     หัวเรื่อง การบริหารงานบุคคล, คุณภาพชีวิตการทำงาน

     คลิกดูสารบัญที่    work

 

travel      ชื่อเรื่อง     เอกสารประกอบภาพชุดที่ 2 = แหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยา

      ผู้แต่ง     กรมทรัพยากรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

     หมวดหมู่     G156.5 ก151อ 2550

     หัวเรื่อง     หนังสือภาพ, ธรณีวิทยา–หนังสือภาพ, แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ–หนังสือภาพ

     คลิกดูสารบัญที่     travel

 

people

     ชื่อเรื่อง     กระแสคนกระแสโลก : เปิดโลกความรู้ พัฒนาทุนมนุษย์

     ผู้แต่ง     สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

     หมวดหมู่     HF5549.5.M3 ส691ก 2551

     หัวเรื่อง     การบริหารงานบุคคล, การพัฒนากำลังคน, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, การพัฒนาบุคลากร, ทุนมนุษย์

     คลิกดูสารบัญที่     people

 

health system1

     ชื่อเรื่อง     ประมวลสาระชุดวิชาระบบสุขภาพและการจัดการ = Health system and management หน่วยที่ 11-15

     ผู้แต่ง      มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

     หมวดหมู่     WA395 ป349 2549

      หัวเรื่อง     ระบบสุขภาพ–ไทย

      คลิกดูสารบัญที่     health system1

Posted in การก่อสร้าง ตึกอาคาร, การบำบัดโรค, จิตวิทยา, พฤกษศาสตร์, รังสีวินิจฉัย, ลำไส้ใหญ่, สังคมศาสตร์ทั่วไป, เภสัชวิทยา, โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล, โรคผิวหนัง | Tagged: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a Comment »

นิทรรศการหนังสือเกี่ยวกับโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง โรควัณโรค ประจำเดือนมีนาคม 2552

Posted by maple36 บน 18/03/2009

         heart-14                                                                         

     ชื่อเรื่อง          โรคหัวใจ = Prevent health disease

     ผู้แต่ง              เรณู สุเสวี, ผู้แปล

     หมวดหมู่         WG210  ร925  2537

     หัวเรื่อง            หัวใจ, โรค

     คลิกดูสารบัญที่     heart-1

 

 

                                                                                               

                            heart-27                                                                                                                                

     ชื่อเรื่อง          ธรรมชาติบำบัดป้องกันรักษาโรคหัวใจ : บทบาทของอาหารและวิตามิน    

     ผู้แต่ง              สมพงศ์ สหพงศ์

     หมวดหมู่         WG210  ส166ธ  2542

     หัวเรื่อง            หัวใจ, โรค

     คลิกดูสารบัญที่     heart2

 

 

 

heart-31

 

       ชื่อเรื่อง          เทคนิคการดูแลรักษาโรคหัวใจขาดเลือด : การทบทวนปัจจัยด้านพฤติกรรมและวิถีชีวิตที่เป็นปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยเสริมต่อโรค    

     ผู้แต่ง              สุรชัย กองพัฒนากูล

     หมวดหมู่         WG300  ส827ท  2542

     หัวเรื่อง            หลอดเลือดหัวใจ, โรค,  Coronary Disease

     คลิกดูสารบัญที่     heart3

 

 

heart-41       ชื่อเรื่อง          อาหาร : โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน และโรคหัวใจขาดเลือด ; การทบทวนองค์ความรู้กับการดูแลสุขภาพในชีวิตประจำวัน    

     ผู้แต่ง              มันทนา ประทีปะเสน

     หมวดหมู่         QU145  ม364อ  2542

     หัวเรื่อง            อาหาร, การรักษาด้วยการกำหนด,  ความดันเลือด,  เบาหวาน,  หลอดเลือดหัวใจ, โรค

     คลิกดูสารบัญที่     heart4

 

 

heart-5      ชื่อเรื่อง          โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจขาดเลือดกับการปฏิบัติตัว : การทบทวนองค์ความรู้กับการดูแลสุขภาพในชีวิตประจำวัน   

     ผู้แต่ง              ปิยะนุช รักพาณิชย์

     หมวดหมู่         WG340  ป621ร  2542

     หัวเรื่อง            การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง,  ความดันเลือดสูง,  เบาหวาน,  หลอดเลือดหัวใจ,โรค,  Self Care,  Hypertension,  Coronary Disease

     คลิกดูสารบัญที่     heart5

 

  heart-6

    ชื่อเรื่อง            เรื่องของ (โรค) หัวใจ 

     ผู้แต่ง              นิธิ มหานนท์ 

     หมวดหมู่         WG210  น612ร  2546

     หัวเรื่อง            หัวใจ,โรค,  หัวใจ,โรค–การป้องกันและควบคุม

     คลิกดูสารบัญที่     heart6

 

 

 

heart-71

 

      ชื่อเรื่อง           การออกกำลังกายกับการควบคุมโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจขาดเลือด : การทบทวนองค์ความรู้กับการดูแลสุขภาพในชีวิตประจำวัน 

     ผู้แต่ง              เรืองศักดิ์ ศิริผล 

     หมวดหมู่         QT255  ร863ก  2542

     หัวเรื่อง            การออกกำลังกาย,  ความดันเลือด,  เบาหวาน,  หลอดเลือดหัวใจ,โรค

     คลิกดูสารบัญที่     heart71

 

heart-82

 

     ชื่อเรื่อง           ป้องกันโรคหัวใจตามวิธีของแพทย์สมัยใหม่ 

     ผู้แต่ง              ธวัช ตั้งเกียรติสมบูรณ์ 

     หมวดหมู่         WG210  ธ394ป  2538

     หัวเรื่อง            หัวใจ,โรค–การป้องกันและควบคุม

     คลิกดูสารบัญที่     heart82

 

 

 heart-91

     

     ชื่อเรื่อง           มารู้จักโรคหัวใจกันเถอะ

     ผู้แต่ง              สันต์ หัตถึรัตน์ 

     หมวดหมู่         WG210  ส576ม  2544

     หัวเรื่อง            หัวใจ,โรค,  หัวใจ–โรค

     คลิกดูสารบัญที่     heart101

 

 

heart-101

 

     ชื่อเรื่อง           หัวใจดี 22 วิธีใหม่ : อาหาร กายจิต และวิตามิน 

     ผู้แต่ง              ภุศร เลียววัฒนะผล 

     หมวดหมู่         WG200  ภ639ห  2545

     หัวเรื่อง            หัวใจ–การรักษา,  โภชนาการ,  การกำหนดอาหาร

     คลิกดูสารบัญที่     heart102

 

 

heart-112

     ชื่อเรื่อง           การตรวจคลื่นเสียงสะท้อนจากหัวใจทางคลีนิค = Clinical echocardiography 

     ผู้แต่ง              ยงยุทธ สหัสกุล, บรรณาธิการ

     หมวดหมู่         WG141.5.E2  ก452  2534

     หัวเรื่อง            การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง,  ผลงานอาจารย์คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล

     คลิกดูสารบัญที่     heart111

 

    

 heart-121

     ชื่อเรื่อง           กายภาพบำบัดโรคทางเดินหายใจและโรคหัวใจ = Cardiopulamonary physical therapy 

     ผู้แต่ง              สุวรรณี จรุงจิตรอารี, บรรณาธิการ 

     หมวดหมู่         WG166  ก435  2540

     หัวเรื่อง            กายภาพบำบัด,  ทางเดินอากาศหายใจ,โรค–การฟื้นฟูสมรรถภาพ,  หัวใจร่วมหลอดเลือด,โรค–การฟื้นฟูสมรรคภาพ

     คลิกดูสารบัญที่     heart121

 

heart-131

 

    ชื่อเรื่อง            การพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤตในระบบหัวใจและหลอดเลือด = Cardiovascular critical care nursing 

     ผู้แต่ง              อัจฉรา เตชฤทธิพิทักษ์

     หมวดหมู่         WY152.5  อ499ก  2540

     หัวเรื่อง            การพยาบาล,  ภาวะวิกฤต,การดูแล,  หัวใจ,โรค–การพยาบาล

     คลิกดูสารบัญที่     heart131

 

 

heart-141

 

    ชื่อเรื่อง            เวชศาสตร์ฟื้นฟูหัวใจ 

     ผู้แต่ง              วิศาล คันธารัตนกุล, บรรณาธิการ 

     หมวดหมู่         WG200  ว896  2546

     หัวเรื่อง            หัวใจ–การฟื้นฟูสมรรถภาพ,  หัวใจ,โรค

     คลิกดูสารบัญที่     heart14

 

 

heart-15

 

     ชื่อเรื่อง            เรื่องของ (โรค) หัวใจ 

     ผู้แต่ง              นิธิ มหานนท์ 

     หมวดหมู่         WG210  น612ร  2546

     หัวเรื่อง            หัวใจ–โรค–การพยาบาล,  ผู้ป่วย–การดูแล,  โรค–การรักษา

     คลิกดูสารบัญที่     heart15

 

 

heart-16

 

    ชื่อเรื่อง            ตำราการดูแลผู้ป่วยวิกฤติโรคหัวใจ 

     ผู้แต่ง              สันต์ ใจยอดศิลป์, บรรณาธิการ 

     หมวดหมู่         WG210  ต367  2540

     หัวเรื่อง            หัวใจ–โรค–ผู้ป่วย–การดูแล

     คลิกดูสารบัญที่     heart16

 

 

heart-17

 

    ชื่อเรื่อง            พยาธิสรีรวิทยาของโรคหลอดเลือดหัวใจโคโรนารีและการพยาบาล 

     ผู้แต่ง              กอบกุล บุญปราศภัย

     หมวดหมู่         WY152.5 ก358พ  2546

     หัวเรื่อง            ผู้ป่วย,  หลอดเลือดหัวใจผิดปกติ,  หัวใจ,โรค–การพยาบาล,  หัวใจร่วมหลอดเลือด,โรค–พยาธิวิทยา

     คลิกดูสารบัญที่     heart17

 

heart-19

 

     ชื่อเรื่อง           ตำราโรคหัวใจและหลอดเลือด = Cardiovascular disease 

     ผู้แต่ง              สมชาติ โลจายะ, บรรณาธิการ

     หมวดหมู่         WG100  ต367  2536

     หัวเรื่อง            หัวใจ,โรค,  หัวใจร่วมหลอดเลือด,โรค,  Cardiovascular 

     คลิกดูสารบัญที่     heart19

 

 

heart-201

 

    ชื่อเรื่อง            สรีรวิทยาของระบบไหลเวียน 

     ผู้แต่ง              บังอร ชมเดช 

     หมวดหมู่         WG106  บ248ส  2539

     หัวเรื่อง            สรีรวิทยา,  เลือด,การไหลเวียน–สรีรวิทยา

     คลิกดูสารบัญที่     heart20

 

 

heart-211

 

    ชื่อเรื่อง            The heart : arteries and veins 

     ผู้แต่ง              Schlant, Robert C., editor 

     หมวดหมู่         WG100  H436  1994

     หัวเรื่อง            Cardiovascular Diseases

     คลิกดูสารบัญที่     heart211

 

 

epilepsy1

   

    ชื่อเรื่อง           โรคอัมพาตรักษาให้หายได้ 

     ผู้แต่ง              ประดิษฐ์ ตันสุรัต 

     หมวดหมู่         WL346  ป266ร  2542

     หัวเรื่อง            อัมพาต

     คลิกดูสารบัญที่     epilepsy1

 

 

 

epilepsy2

     ชื่อเรื่อง            การฟื้นฟูอาการอัมพาตหรืออัมพฤกษ์ครึ่งซีก : พยากรณ์การฟื้นตัวของผู้ป่วยแนวทางรักษาทางกายภาพบำบัด 

     ผู้แต่ง              มนูญ บัญชรเทวกุล 

     หมวดหมู่         WL346  ม175ก  2544

     หัวเรื่อง            อัมพาต–กายภาพบำบัด,  อัมพาต–การฟื้นฟูสมรรถภาพ,  อัมพาตครึ่งซีก–กายภาพบำบัด,  อัมพาตครึ่งซีก–การฟื้นฟูสมรรถภาพ

     คลิกดูสารบัญที่     epilepsy2

 

epilepsy3    

    ชื่อเรื่อง            โรคลมชัก (ลมบ้าหมู) : Epilepsy 

     ผู้แต่ง              สุรเกียรติ อาชานุภาพ 

     หมวดหมู่         WL385  ส846ร  2546

     หัวเรื่อง            ลมบ้าหมู

     คลิกดูสารบัญที่     epilepsy3

    

 

epilepsy4

 

    ชื่อเรื่อง            อัมพาตรักษาหายได้ 

     ผู้แต่ง              โอภาส ธรรมวานิช 

     หมวดหมู่         WL346  อ978อ  2540

     หัวเรื่อง            อัมพาต,  อัมพาต–การรักษา,  Paralysis

     คลิกดูสารบัญที่     epilepsy4

 

 

epilepsy5

 

    ชื่อเรื่อง            An update on the management of pakinson disease 

     ผู้แต่ง              นิพนธ์ พวงวรินทร์ 

     หมวดหมู่         WL359  น236u  2546

     หัวเรื่อง            โรคพาร์กินสัน,  ผลงานอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

     คลิกดูสารบัญที่     epilepsy5

 

 

epilepsy6

 

    ชื่อเรื่อง            ระบบประสาท 1 

     ผู้แต่ง              กนกวรรณ ดิลกสกุลชัย 

     หมวดหมู่         WL101  ก125ร  2547 ล.1

     หัวเรื่อง            ประสาท,ระบบ,  ประสาทกายวิภาคศาสตร์,  ประสาทอัตบาล

     คลิกดูสารบัญที่     epilepsy6

 

 

 epilepsy7

   

     ชื่อเรื่อง           ประสาทสรีรวิทยา 

     ผู้แต่ง              ราตรี สุดทรวง 

     หมวดหมู่         WL102   ร442ป  2532

     หัวเรื่อง            ประสาท,สรีรวิทยา,  ระบบประสาท,  สรีรวิทยา

     คลิกดูสารบัญที่     epilepsy7

 

 

epilepsy81 

    ชื่อเรื่อง           การบาดเจ็บของเส้นประสาท 

     ผู้แต่ง              ภานุพันธ์ ทรงเจริญ, บรรณาธิการ 

     หมวดหมู่         WL500  ก459  2539

     หัวเรื่อง            ประสาทเพอริเฟอรัล–บาดเจ็บ,  ระบบประสาท–บาดแผลและบาดเจ็บ,  ผลงานอาจารย์คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล

     คลิกดูสารบัญที่     epilepsy8

 

epilepsy9

 

    ชื่อเรื่อง           ผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกและการดูแล 

     ผู้แต่ง              ฟาริดา อิบราฮิม, บรรณาธิการ 

     หมวดหมู่         WY160.5  ผ749  2539

     หัวเรื่อง            อัมพาตครึ่งซีก–การพยาบาล,  Cerebrovascular Disorders,  Hemiplegia

     คลิกดูสารบัญที่     epilepsy9

 

 

epilepsy10

 

    ชื่อเรื่อง            การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 

     ผู้แต่ง              กิ่งแก้ว ปาจรีย์, บรรณาธิการ 

     หมวดหมู่         WL355  ก495  2547

     หัวเรื่อง            หลอดเลือดสมองผิดปกติ–การฟื้นฟูสมรรถภาพ

     คลิกดูสารบัญที่     epilepsy10

          

 

epilepsy11

    

    ชื่อเรื่อง            อัมพาตครึ่งซีกท่านสามารถช่วยเขาได้ 

     ผู้แต่ง              น้อมจิตต์ นวลเนตร์ 

     หมวดหมู่         WL368  น358อ  2545

     หัวเรื่อง            อัมพาตครึ่งซีก–การรักษา,  อัมพาตครึ่งซีก–ผู้ป่วย–การดูแล

     คลิกดูสารบัญที่     epilepsy112

 

 

epilepsy121    ชื่อเรื่อง            โรคใบหน้ากระตุกครึ่งซีก : และโรคการเคลื่อนไหวผิดปกติอื่นๆ ของใบหน้า = Hemifacial spasm : and other movement disorders of the face 

     ผู้แต่ง              สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ 

     หมวดหมู่         WL330  ร924  2541

     หัวเรื่อง            การเคลื่อนไหวผิดปกติ,  หน้า–การเคลื่อนไหวผิดปกติ,  หน้า–การหดเกร็ง,  อัมพาตหน้า,  อัมพาตครึ่งซีก,  Face,  Movement Disorders

     คลิกดูสารบัญที่     epilepsy12

 

epilepsy132 

    ชื่อเรื่อง            วิทยาการโรคลมชัก = Comprehensive epileptology 

     ผู้แต่ง              ชัยชน โลว์เจริญกุล, บรรณาธิการ 

     หมวดหมู่         WL385  ว583  2544

     หัวเรื่อง            การชัก,  ลมบ้าหมู,  Epilepsy,  Convulsions

     คลิกดูสารบัญที่     epilepsy131

 

epilepsy141      ชื่อเรื่อง           Physiology of  behavior 

     ผู้แต่ง              Carlson, Neil R., 1942- 

     หมวดหมู่         WL102  C248p  1994

     หัวเรื่อง            Behavior–physiology,  Nervous System–physiology, Nervous System–anatomy & histology,  Psychophysiology

     คลิกดูสารบัญที่     epilepsy14

 

heart-182    ชื่อเรื่อง            คู่มือการเรียนรู้ด้วยตนเองสำหรับบุคลากรทางสุขภาพเรื่อง การดูแลและช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเรื้อรังเบาหวาน ความดันโลหิตสูง อัมพาต

     ผู้แต่ง              สาลิกา เมธนาวิน 

     หมวดหมู่         WY152  l6858  2538

     หัวเรื่อง            โรคเรื้อรัง–การดูแล–คู่มือ,  ผู้ป่วยเรื้อรัง–การดูแล–คู่มือ,  เบาหวาน–ผู้ป่วย–การดูแล–คู่มือ,  ความดันเลือดสูง–ผู้ป่วย–การดูแล–คู่มือ

     คลิกดูสารบัญ       heart18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posted in ความดันเลือดสูง--ผู้ป่วย--การดูแล--คู่มือ | Tagged: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 2 Comments »

 
%d bloggers like this: