แหล่งรวมหนังสือสังคมศาสตร์, การแพทย์และสาธารณสุข

รวมหนังสือสังคมศาสตร์ การแพทย์และสาธารณสุข

Posts Tagged ‘เด็ก-ไทย-การสำรวจ’

รายชื่อหนังสือใหม่ประจำเดือนพฤษภาคม 2553

Posted by maple36 บน 31/05/2010

     ชื่อหนังสือ     รายงานสถานการณ์และแนวโน้มของปัจจัยจ่างๆ ที่มีผลกระทบต่อสุขภาวะเด็กไทย

     ผู้แต่ง           ปาณบดี  เอกะจัมปกะ

     หมวดหมู่       WS460 ป547ร 2552

     หัวเรื่อง         สุขภาพ,   เด็ก,ไทย,ภาวะสังคม,   เด็ก,ไทย,การสำรวจ

     คลิกดูหน้าสารบัญที่      children

 

     ชื่อหนังสือ     จราจรแก้ได้ไม่จลาจล

     ผู้แต่ง           เกรียงศักดิ์  เจริญวงศักดิ์

     หมวดหมู่       HC365.T5  ก746จ  2549

     หัวเรื่อง         จราจรในเมือง-ไทย, จราจร-การแก้ปัญหา, จราจรหนาแน่น, จราจร

     คลิกดูหน้าสารบัญที่     traffic

     ชื่อหนังสือ     สวนเบญจกิติ

     ผู้แต่ง           กรมธนารักษ์

     หมวดหมู่       SB484.T5  ส382  2547

     หัวเรื่อง         สวนเบญจกิติ, ไม้ประดับ-ไทย, สวนสาธารณะ-ไทย, สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ-ไทย

     คลิกดูหน้าสารบัญที่      benjakiti

 

     ชื่อหนังสือ     คู่มือกระตุ้นความคิดให้ผลิตไอเดีย = How to get ideas

     ผู้แต่ง           ฟอสเตอร์, แจ๊ค

     หมวดหมู่       PN147  ฟ181ค  2549

     หัวเรื่อง         การเขียนหนังสือ, โฆษณา, การเขียนทางธุรกิจ, ความเป็นเจ้าของผลงาน

     คลิกดูหน้าสารบัญที่     idea

 

     ชื่อหนังสือ      คู่มือโครงการสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงานสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ระดับท้องถิ่น        

     ชื่อผู้แต่ง       สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

     หมวดหมู่       WA400  ส480ค  2546

     หัวเรื่อง         ความปลอดภัย, อาชีวอนามัย, อาคารสำนักงาน-แง่สิ่งแวดล้อม

     คลิกดูหน้าสารบัญที่     life

 

     ชื่อหนังสือ      10 ปี ศาลรัฐธรรมนูญไทย : สู่ทศวรรษใหม่ของนิติรัฐไทย        

     ชื่อผู้แต่ง       สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

     หมวดหมู่       KPT2620  ส691ป  2551

     หัวเรื่อง         ศาลรัฐธรรมนูญ-ไทย

     คลิกดูหน้าสารบัญที่     law

 

     ชื่อหนังสือ      แหล่งข้อมูลและการสืบค้นข้อมูลทางทันตกรรมโดยคอมพิวเตอร์นอินเตอร์เน็ต        

     ชื่อผู้แต่ง       กรรณิกา  ชูเกียรติมั่น, บรรณาธิการ

     หมวดหมู่       WU26.5  ห84  2546

     หัวเรื่อง         Dentistry, ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ-ทันตแพทย์ศาสตร์, การค้นข้อสนเทศ, การค้นหาทางอินเตอร์เน็ต

     คลิกดูหน้าสารบัญที่     dentistry   

 

     ชื่อหนังสือ      เคล็ดลับแห่งความสุข       

     ชื่อผู้แต่ง       เหอ, ฉวนเฟิง

     หมวดหมู่       BF575.H27  ห72ค  2546

     หัวเรื่อง         ความสุข, การดำเนินชีวิต, ชีวิต

     คลิกดูหน้าสารบัญที่      secret happy

 

     ชื่อหนังสือ      Smart move : มือต้องเปื้อน แรงต้องลง ชีวิตต้องเต็มร้อย        

     ชื่อผู้แต่ง       ภูรี  พัฒน์

     หมวดหมู่      HF5549.5  ภ683s  2548

     หัวเรื่อง         มนุษยสัมพันธ์, การบริหารงานบุคคล

     คลิกดูหน้าสารบัญที่        smart move

     ชื่อหนังสือ      ทาคาชิ, อิบูคิ        

     ชื่อผู้แต่ง       ทำไมต้องแสร้งโง่ (คนฉลาดแสร้งโง่ เล่ม 2)

     หมวดหมู่       BF637.C5  ท374ท  2550

     หัวเรื่อง         การแก้ปัญหา, การปรับตัว (จิตวิทยา), ความสำเร็จ, จิตวิทยาประยุกต์, มนุษยสัมพันธ์

     คลิกดูหน้าสารบัญที่     fool

 

  

     ชื่อหนังสือ      คู่มือสร้างอนาคตให้เป็นจริง        

     ชื่อผู้แต่ง       ไดเออร์, เวย์น ดับบลิว

     หมวดหมู่       BF637.S8  ด994ค  2549

     หัวเรื่อง         ความเชื่อมั่นในตนเอง, ความเชื่อ

     คลิกดูหน้าสารบัญที่     destiny   

 

     ชื่อหนังสือ      ยุทธวิธีการประชาสัมพันธ์        

     ชื่อผู้แต่ง       จิตราภรณ์  สุทธิวรเศรษฐ์

     หมวดหมู่       HM263  จ458ย  2544

     หัวเรื่อง         การประชาสัมพันธ์, การวางแผน

     คลิกดูหน้าสารบัญที่     information

 

     ชื่อหนังสือ      สไตน์ทีน = I am teen        

     ชื่อผู้แต่ง       วนิดา ชนินทยุทธวงศ์, บรรณาธิการ

     หมวดหมู่       WB327  ส177  2549

     หัวเรื่อง         วัยรุ่น, วัยรุ่น-การดำเนินชีวิต, วัยรุ่น-สุขภาพและอนามัย

     คลิกดูหน้าสารบัญที่         teen

 

     ชื่อหนังสือ      น้ำเพื่อชีวิต : ธุรกิจเอื้อสังคม        

     ชื่อผู้แต่ง       อดิศร หมวกพิมาย

     หมวดหมู่       QV273  อ128น  2552

     หัวเรื่อง         น้ำเกลือ–ประวัติ, โซเดียมคลอไรด์-ไทย-ประวัติ

     คลิกดูหน้าสารบัญที่      water

 

     ชื่อหนังสือ      หญิงเก่ง อยากรวยเธอต้องใช้เงินเป็น : 75 วิธีเปลี่ยนข้อผิดพลาดในการใช้เงินของผู้หญิง        

     ชื่อผู้แต่ง       แฟรงเคิล, ลูอิส พ

     หมวดหมู่       HG179  ฟ77ห  2549

     หัวเรื่อง         สตรี-การเงินส่วนบุคคล, ความมั่งคั่ง

     คลิกดูหน้าสารบัญที่       nice girls

 

     ชื่อหนังสือ      โรคจิตจากเมทแอมเฟตามีน : ประสบการณ์เรียนรู้จากประเทศไทย        

     ชื่อผู้แต่ง       พันธุ์นภา  กิตติรัตนไพบูลย์

     หมวดหมู่       WM275  พ569ร  2551

     หัวเรื่อง         เมทแอมฟิตะมีน-ผลของยา, ยาบ้า-ไทย, โรคจิตจากยา แอมเฟตะมีน-การรักษา, แอมฟิตะมีน-ไทย

     คลิกดูหน้าสารบัญที่      methamphetamine

 

     ชื่อหนังสือ      World malaria report 2009        

     ชื่อผู้แต่ง       World Health Organization

     หมวดหมู่       WHO WC765 W927 2009

     หัวเรื่อง         Malaria-prevention & control, Malaria-drug therapy, Antimalrials, National Health Programs, Statistics

     คลิกดูหน้าสารบัญที่      malaria

 

     ชื่อหนังสือ      โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดตั้งโรงพยาบาลสุขภาพจิตสำหรับผู้สูงอายุ        

     ชื่อผู้แต่ง       นวทัศน์ ก้องสมุทร,…[และคนอื่นๆ]

     หมวดหมู่       WX150  ค961  2548

     หัวเรื่อง         โรงพยาบาล-การบริหาร-วิจัย, วิจัย, การบริหารโรงพยาบาล, โรงพยาบาล-มาตรฐาน-การประเมิน

     คลิกดูหน้าสารบัญที่      hospital

 

     ชื่อหนังสือ      ฟื้นสุขภาวะยามสังคมวิกฤต        

     ชื่อผู้แต่ง       พระพรหมคุณาภร์ (ป.อ. ปยุตโต)

     หมวดหมู่       BF4570.S59  พ47ฟ  2551

     หัวเรื่อง         ธรรมะกับชีวิตประจำวัน, ธรรมะ-แง่สังคม

     คลิกดูหน้าสารบัญที่       happy

 

     ชื่อหนังสือ      Women and health : today’s evidence tomorrow’s agenda        

     ชื่อผู้แต่ง       World Health Organization

     หมวดหมู่       WHO WA309  W872  2009

     หัวเรื่อง         Women’s Health, Women’s health services-trends, Life change events, Health status indicators, Social justice

     คลิกดูหน้าสารบัญที่       women

 

 

Posted in การดำเนินชีวิต, การบริหารโรงพยาบาล, การประชาสัมพันธ์, ความเชื่อ, น้ำเกลือ-ประวัติ, ยาบ้า-ไทย, วัยรุ่น, อาชีวอนามัย, Dentistry, Uncategorized | Tagged: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a Comment »

 
%d bloggers like this: