แหล่งรวมหนังสือสังคมศาสตร์, การแพทย์และสาธารณสุข

รวมหนังสือสังคมศาสตร์ การแพทย์และสาธารณสุข

Posts Tagged ‘วิจัย’

รายชื่อหนังสือใหม่ประจำเดือนพฤษภาคม 2553

Posted by maple36 บน 31/05/2010

     ชื่อหนังสือ     รายงานสถานการณ์และแนวโน้มของปัจจัยจ่างๆ ที่มีผลกระทบต่อสุขภาวะเด็กไทย

     ผู้แต่ง           ปาณบดี  เอกะจัมปกะ

     หมวดหมู่       WS460 ป547ร 2552

     หัวเรื่อง         สุขภาพ,   เด็ก,ไทย,ภาวะสังคม,   เด็ก,ไทย,การสำรวจ

     คลิกดูหน้าสารบัญที่      children

 

     ชื่อหนังสือ     จราจรแก้ได้ไม่จลาจล

     ผู้แต่ง           เกรียงศักดิ์  เจริญวงศักดิ์

     หมวดหมู่       HC365.T5  ก746จ  2549

     หัวเรื่อง         จราจรในเมือง-ไทย, จราจร-การแก้ปัญหา, จราจรหนาแน่น, จราจร

     คลิกดูหน้าสารบัญที่     traffic

     ชื่อหนังสือ     สวนเบญจกิติ

     ผู้แต่ง           กรมธนารักษ์

     หมวดหมู่       SB484.T5  ส382  2547

     หัวเรื่อง         สวนเบญจกิติ, ไม้ประดับ-ไทย, สวนสาธารณะ-ไทย, สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ-ไทย

     คลิกดูหน้าสารบัญที่      benjakiti

 

     ชื่อหนังสือ     คู่มือกระตุ้นความคิดให้ผลิตไอเดีย = How to get ideas

     ผู้แต่ง           ฟอสเตอร์, แจ๊ค

     หมวดหมู่       PN147  ฟ181ค  2549

     หัวเรื่อง         การเขียนหนังสือ, โฆษณา, การเขียนทางธุรกิจ, ความเป็นเจ้าของผลงาน

     คลิกดูหน้าสารบัญที่     idea

 

     ชื่อหนังสือ      คู่มือโครงการสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงานสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ระดับท้องถิ่น        

     ชื่อผู้แต่ง       สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

     หมวดหมู่       WA400  ส480ค  2546

     หัวเรื่อง         ความปลอดภัย, อาชีวอนามัย, อาคารสำนักงาน-แง่สิ่งแวดล้อม

     คลิกดูหน้าสารบัญที่     life

 

     ชื่อหนังสือ      10 ปี ศาลรัฐธรรมนูญไทย : สู่ทศวรรษใหม่ของนิติรัฐไทย        

     ชื่อผู้แต่ง       สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

     หมวดหมู่       KPT2620  ส691ป  2551

     หัวเรื่อง         ศาลรัฐธรรมนูญ-ไทย

     คลิกดูหน้าสารบัญที่     law

 

     ชื่อหนังสือ      แหล่งข้อมูลและการสืบค้นข้อมูลทางทันตกรรมโดยคอมพิวเตอร์นอินเตอร์เน็ต        

     ชื่อผู้แต่ง       กรรณิกา  ชูเกียรติมั่น, บรรณาธิการ

     หมวดหมู่       WU26.5  ห84  2546

     หัวเรื่อง         Dentistry, ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ-ทันตแพทย์ศาสตร์, การค้นข้อสนเทศ, การค้นหาทางอินเตอร์เน็ต

     คลิกดูหน้าสารบัญที่     dentistry   

 

     ชื่อหนังสือ      เคล็ดลับแห่งความสุข       

     ชื่อผู้แต่ง       เหอ, ฉวนเฟิง

     หมวดหมู่       BF575.H27  ห72ค  2546

     หัวเรื่อง         ความสุข, การดำเนินชีวิต, ชีวิต

     คลิกดูหน้าสารบัญที่      secret happy

 

     ชื่อหนังสือ      Smart move : มือต้องเปื้อน แรงต้องลง ชีวิตต้องเต็มร้อย        

     ชื่อผู้แต่ง       ภูรี  พัฒน์

     หมวดหมู่      HF5549.5  ภ683s  2548

     หัวเรื่อง         มนุษยสัมพันธ์, การบริหารงานบุคคล

     คลิกดูหน้าสารบัญที่        smart move

     ชื่อหนังสือ      ทาคาชิ, อิบูคิ        

     ชื่อผู้แต่ง       ทำไมต้องแสร้งโง่ (คนฉลาดแสร้งโง่ เล่ม 2)

     หมวดหมู่       BF637.C5  ท374ท  2550

     หัวเรื่อง         การแก้ปัญหา, การปรับตัว (จิตวิทยา), ความสำเร็จ, จิตวิทยาประยุกต์, มนุษยสัมพันธ์

     คลิกดูหน้าสารบัญที่     fool

 

  

     ชื่อหนังสือ      คู่มือสร้างอนาคตให้เป็นจริง        

     ชื่อผู้แต่ง       ไดเออร์, เวย์น ดับบลิว

     หมวดหมู่       BF637.S8  ด994ค  2549

     หัวเรื่อง         ความเชื่อมั่นในตนเอง, ความเชื่อ

     คลิกดูหน้าสารบัญที่     destiny   

 

     ชื่อหนังสือ      ยุทธวิธีการประชาสัมพันธ์        

     ชื่อผู้แต่ง       จิตราภรณ์  สุทธิวรเศรษฐ์

     หมวดหมู่       HM263  จ458ย  2544

     หัวเรื่อง         การประชาสัมพันธ์, การวางแผน

     คลิกดูหน้าสารบัญที่     information

 

     ชื่อหนังสือ      สไตน์ทีน = I am teen        

     ชื่อผู้แต่ง       วนิดา ชนินทยุทธวงศ์, บรรณาธิการ

     หมวดหมู่       WB327  ส177  2549

     หัวเรื่อง         วัยรุ่น, วัยรุ่น-การดำเนินชีวิต, วัยรุ่น-สุขภาพและอนามัย

     คลิกดูหน้าสารบัญที่         teen

 

     ชื่อหนังสือ      น้ำเพื่อชีวิต : ธุรกิจเอื้อสังคม        

     ชื่อผู้แต่ง       อดิศร หมวกพิมาย

     หมวดหมู่       QV273  อ128น  2552

     หัวเรื่อง         น้ำเกลือ–ประวัติ, โซเดียมคลอไรด์-ไทย-ประวัติ

     คลิกดูหน้าสารบัญที่      water

 

     ชื่อหนังสือ      หญิงเก่ง อยากรวยเธอต้องใช้เงินเป็น : 75 วิธีเปลี่ยนข้อผิดพลาดในการใช้เงินของผู้หญิง        

     ชื่อผู้แต่ง       แฟรงเคิล, ลูอิส พ

     หมวดหมู่       HG179  ฟ77ห  2549

     หัวเรื่อง         สตรี-การเงินส่วนบุคคล, ความมั่งคั่ง

     คลิกดูหน้าสารบัญที่       nice girls

 

     ชื่อหนังสือ      โรคจิตจากเมทแอมเฟตามีน : ประสบการณ์เรียนรู้จากประเทศไทย        

     ชื่อผู้แต่ง       พันธุ์นภา  กิตติรัตนไพบูลย์

     หมวดหมู่       WM275  พ569ร  2551

     หัวเรื่อง         เมทแอมฟิตะมีน-ผลของยา, ยาบ้า-ไทย, โรคจิตจากยา แอมเฟตะมีน-การรักษา, แอมฟิตะมีน-ไทย

     คลิกดูหน้าสารบัญที่      methamphetamine

 

     ชื่อหนังสือ      World malaria report 2009        

     ชื่อผู้แต่ง       World Health Organization

     หมวดหมู่       WHO WC765 W927 2009

     หัวเรื่อง         Malaria-prevention & control, Malaria-drug therapy, Antimalrials, National Health Programs, Statistics

     คลิกดูหน้าสารบัญที่      malaria

 

     ชื่อหนังสือ      โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดตั้งโรงพยาบาลสุขภาพจิตสำหรับผู้สูงอายุ        

     ชื่อผู้แต่ง       นวทัศน์ ก้องสมุทร,…[และคนอื่นๆ]

     หมวดหมู่       WX150  ค961  2548

     หัวเรื่อง         โรงพยาบาล-การบริหาร-วิจัย, วิจัย, การบริหารโรงพยาบาล, โรงพยาบาล-มาตรฐาน-การประเมิน

     คลิกดูหน้าสารบัญที่      hospital

 

     ชื่อหนังสือ      ฟื้นสุขภาวะยามสังคมวิกฤต        

     ชื่อผู้แต่ง       พระพรหมคุณาภร์ (ป.อ. ปยุตโต)

     หมวดหมู่       BF4570.S59  พ47ฟ  2551

     หัวเรื่อง         ธรรมะกับชีวิตประจำวัน, ธรรมะ-แง่สังคม

     คลิกดูหน้าสารบัญที่       happy

 

     ชื่อหนังสือ      Women and health : today’s evidence tomorrow’s agenda        

     ชื่อผู้แต่ง       World Health Organization

     หมวดหมู่       WHO WA309  W872  2009

     หัวเรื่อง         Women’s Health, Women’s health services-trends, Life change events, Health status indicators, Social justice

     คลิกดูหน้าสารบัญที่       women

 

 

Posted in การดำเนินชีวิต, การบริหารโรงพยาบาล, การประชาสัมพันธ์, ความเชื่อ, น้ำเกลือ-ประวัติ, ยาบ้า-ไทย, วัยรุ่น, อาชีวอนามัย, Dentistry, Uncategorized | Tagged: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a Comment »

รายชื่อหนังสือใหม่ประจำเดือนมีนาคม 2553

Posted by maple36 บน 29/03/2010

     ชื่อหนังสือ     คัมภีร์หัตถเวชพรรณาโรคหัวไหล่ แขน และมือ

     ผู้แต่ง           วิบูลย์ นุชประมูล

     หมวดหมู่       WB537 ว634 2550

     หัวเรื่อง         การนวด, การบำบัดด้วยการนวด, กระดูก,โรค–การฟื้นฟูสมรรถภาพ, ข้อ,โรค–การฟื้นฟูสมรรถภาพ

     คลิกดูหน้าสารบัญที่      balance

     ชื่อหนังสือ     ผ่าทางตัน : สรรค์สร้างนวัตกรรม

     ผู้แต่ง           ฮาร์กาดอน, อันดรูว์

     หมวดหมู่       HD45 ฮ64ผ 2549

     หัวเรื่อง         นวัตกรรมทางเทคโนโลยี-การบริหาร-การศึกษาเฉพาะกรณี, ผลิตภัณฑ์-การศึกษาเฉพาะกรณี

     คลิกดูหน้าสารบัญที่     breakthroughs

 

  

     ชื่อหนังสือ     โคลนนิ่ง : เทคโนโลยีสะท้านโลก = Cloning

     ผู้แต่ง           ยงยุทธ ยุทธวงศ์, บรรณาธิการ

     หมวดหมู่       QH442.2 ค969 2547

     หัวเรื่อง         โคลนนิ่ง

     คลิกดูหน้าสารบัญที่     cloning

 

  

     ชื่อหนังสือ     New model English-Thai dictionary

      ผู้แต่ง          สอ เสถบุตร 

     หมวดหมู่       Ref. PE1645 ส675n 2548

     หัวเรื่อง         English language-Dictionaries-Thai

     คลิกดูหน้าสารบัญที่     dictionary  

 

     ชื่อหนังสือ     คู่มือการใช้ยาสำหรับบุคลากรสาธารณสุข

     ผู้แต่ง           ธิดา นิงสานนท์, บรรณาธิการ

     หมวดหมู่       QV39 ค695 2549

     หัวเรื่อง         การใช้ยา-คู่มือ, ยา-รวมเรื่อง

     คลิกดูหน้าสารบัญที่     drug

 

     ชื่อหนังสือ     ผู้หญิงก็ยิ่งใหญ่ได้ = The girl’s guide to power and success

     ผู้แต่ง           โซโลวิก, ซูซาน วิลสัน

     หมวดหมู่      HQ1421 ซ82ผ 2549 

     หัวเรื่อง         ความสำเร็จ-สหรัฐอเมริกา, สตรี-สหรัฐอเมริกา-จิตวิทยา, สตรี-สหรัฐอเมริกา-การดำเนินชีวิต, เทคนิคช่วยเหลือตนเอง-  สหรัฐอเมริการ

     คลิกดูหน้าสารบัญที่     girl guide

 

  

     ชื่อหนังสือ     พฤกษชาติสมุนไพร

     ผู้แต่ง           เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ, บรรณาธิการ

     หมวดหมู่       QV766 พ432 2549

     หัวเรื่อง         สมุนไพร-ไทย, สมุนไพร-เภสัชวิทยา-บัญชีรายชื่อ

     คลิกดูหน้าสารบัญที่     herb1

 

     ชื่อหนังสือ     สมุนไพรในอุทยานแห่งชาติภาคเหนือ

     ผู้แต่ง           เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ, บรรณาธิการ/ ผู้เรียบเรียง

     หมวดหมู่       QV766 ส316 2549

     หัวเรื่อง         สมุนไพร-ไทย-ภาคเหนือ, สมุนไพร-เภสัชวิทยา-บัญชีรายชื่อ

     คลิกดูหน้าสารบัญที่     herb2

 

       

     ชื่อหนังสือ     การบูรณาการการแพทย์แผนไทย : ระบบยาไทยและยาจากสมุนไพรในสถานบริการสาธารณสุข

     ผู้แต่ง           จิราพร ลิ้มปานานนท์,…และคณะ

     หมวดหมู่       WB50.JT3 ก461

     หัวเรื่อง         แพทย์แผนโบราณ, การแพทย์แผนโบราณ-ไทย, ยาไทย, ยาจากสมุนไพร, การบูรณาการ, การแพทย์แผนไทย

     คลิกดูหน้าสารบัญที่     herb health

 

     ชื่อหนังสือ     กฎหมายกับการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

     ผู้แต่ง           เมธี วงศ์ศิริสุวรรณ

     หมวดหมู่       W33.JT3 ม738ก 2549

     หัวเรื่อง         การประกอบวิชาชีพเวชกรรม-กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ, การแพทย์-กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ

     คลิกดูหน้าสารบัญที่     law health

 

  

     ชื่อหนังสือ     ทำอย่างไรชีวิตจะยืนยาวและมีความสุขฉบับสมบูรณ์

     ผู้แต่ง           เฉก ธนะสิริ

     หมวดหมู่       BQ5630.V5 ฉ361ก 2548

     หัวเรื่อง         ผู้สูงอายุ, การมีอายุยืน, คุณภาพชีวิต, การออกกำลังกาย, สุขภาพและอนามัย, จิตวิทยาประยุกต์, สมาธิ, วิปัสสนา, ธรรมะ

     คลิกดูหน้าสารบัญที่     long live

     ชื่อหนังสือ     วัดระดับการบริหารจัดการที่ดี

     ผู้แต่ง           ถวิลวดี บุรีกุล,…(และคนอื่นๆ)

     หมวดหมู่       JF1358.T5 ว416 2548

     หัวเรื่อง         การบริหารรัฐกิจ-การประเมิน, ธรรมรัฐ

     คลิกดูหน้าสารบัญที่     management

 

  

     ชื่อหนังสือ     ศาสตร์แห่งการปฏิวัติชีวิตในยุคโลกแห่งการเรียนรู้ = Personal matrix life revolution

     ผู้แต่ง           อรรถสิทธิ์ หัสถีธรรม

     หมวดหมู่       BF637.S6 อ366ศ 2547

     หัวเรื่อง         การดำเนินชีวิต, ความสำเร็จ

     คลิกดูหน้าสารบัญที่     matrix

 

     ชื่อหนังสือ     การพยาบาลพื้นฐาน : แนวคิดและการปฏิบัติ

     ผู้แต่ง           สุปราณี เสนาดิสัย, บรรณาธิการ

     หมวดหมู่       WY100 ก492 2547

     หัวเรื่อง         การพยาบาล, การพยาบาล-การบริการ

     คลิกดูหน้าสารบัญที่     nursing

 

  

     ชื่อหนังสือ     อาชีวอนามัยและความปลอดภัย = Occupational health and Safety

     ผู้แต่ง           อนามัย (ธีรวิโรจน์) เทศกะกึก

     หมวดหมู่       WA400 อ176อ 2549

     หัวเรื่อง         ความปลอดภัยในการทำงาน, โรคเกิดจากอาชีพ, อนามัยสิ่งแวดล้อม, อาชีวอนามัย

     คลิกดูหน้าสารบัญที่     occupational health

 

     ชื่อหนังสือ     Orthopaedics for medical students

     ผู้แต่ง           ธไนนิธย์ โชตนภูติ, คณะบรรณาธิการ

     หมวดหมู่       WE168 O78 2548

     หัวเรื่อง         Orthopeadics, ศัลยกรรมกระดูก

     คลิกดูหน้าสารบัญที่     orthopaedics

 

     ชื่อหนังสือ     ความต้องการใช้ข้อมูลการวิจัยของภาคธุรกิจและภาคการศึกษาเอกชน

     ผู้แต่ง           สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

     หมวดหมู่       H62.A5 ค181 2551

     หัวเรื่อง         วิจัย

     คลิกดูหน้าสารบัญที่     research1

 

     ชื่อหนังสือ     การเขียนโครงการวิจัย

     ผู้แต่ง           อุทุมพร (ทองอุไทย) จามรมาน

     หมวดหมู่       H62 อ825ก 2548 ล.9

     หัวเรื่อง         วิจัย, การเขียนโครงการ

     คลิกดูหน้าสารบัญที่     research

 

     ชื่อหนังสือ     การใช้สถิติในงานวิจัยอย่างถูกต้องและได้มาตรฐานสากล = Applications of statistical methods in research

     ผู้แต่ง           สุชาต ประสิทธิ์รัฐสินธุ์

     หมวดหมู่       HA29.5 ส761ก 2548

     หัวเรื่อง         วิจัย, สถิติ

     คลิกดูหน้าสารบัญที่      statistic

 

     ชื่อหนังสือ     คิดแปลก แหกกฏ ไม่อดตาย

      ผู้แต่ง           วิชา วิริยะ

     หมวดหมู่       BF408 ว545ค 2549

     หัวเรื่อง         ความคิดสร้างสรรค์, ความคิดและการคิด, How to

     คลิกดูหน้าสารบัญที่     systems thinking

 

Posted in การบริการ, การบริหารรัฐกิจ-การประเมิน, การบำบัดด้วยการนวด, การบูรณาการ, การออกกำลังกาย, การเขียนโครงการ, การแพทย์-กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ, การแพทย์แผนโบราณ-ไทย, การแพทย์แผนไทย, ความคิดและการคิด, ความปลอดภัยในการทำงาน, ความสำเร็จ, คุณภาพชีวิต, จิตวิทยาประยุกต์, ธรรมะ, นวัตกรรมทางเทคโนโลยี-การบริหาร-การศึกษาเฉพาะกรณี, ผลิตภัณฑ์-การศึกษาเฉพาะกรณี, ผู้สูงอายุ, ยา-รวมเรื่อง, ยาจากสมุนไพร, ยาไทย, วิปัสสนา, สตรี-สหรัฐอเมริกา-การดำเนินชีวิต, สตรี-สหรัฐอเมริกา-จิตวิทยา, สมาธิ, สมุนไพร-เภสัชวิทยา-บัญชีรายชื่อ, สุขภาพและอนามัย, อนามัยสิ่งแวดล้อม, เทคนิคการช่วยเหลือตนเอง-สหรัฐอเมริการ, โคลนนิ่ง, โรค--การฟื้นฟูสมรรถภาพ, โรคเกิดจากอาชีพ, English language-Dictionaries-Thai, How to | Tagged: , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a Comment »

รายชื่อหนังสือใหม่ประจำเดือนมกราคม 2553

Posted by maple36 บน 05/02/2010

     ชื่อหนังสือ     การวิจัยเครื่องมือวิจัย = Methodological research

     ผู้แต่ง              พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ

     หมวดหมู่        H62 พ647ก 2549

     หัวเรื่อง          วิจัย, สังคมศาสตร์–วิจัย

     คลิกดูหน้าสารบัญที่     methodological  

                   ชื่อหนังสือ     บีเอ็มดับเบิลยู = Driven : inside BMW : The most admired car company in the world

     ผู้แต่ง              ไคลี่ย์, เดวิด

     หมวดหมู่        HD9710.G3 ค97บ 2549

     หัวเรื่อง          รถบีเอ็มดับเบิลยู–ประวัติ, อุตสาหกรรมรถยน์–เยอรมณี–ประวัติ, รถยนต์–เยอรมณี–ประวัติ

     คลิกดูหน้าสารบัญที่      BMW   

     ชื่อหนังสือ     การบัญชีบริหาร = Managerial accounting 

     ผู้แต่ง              แกริสัน, เรย์ เอช

     หมวดหมู่        HF5657.4 ก499ก 2547

     หัวเรื่อง          การบัญชีบริหาร

     คลิกดูหน้าสารบัญที่     accounting 

      ชื่อหนังสือ     หลักสูตรนักจัดการสุขภาพชุมชน : อ้วนลงพุงและโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 

     ผู้แต่ง              รุจยา ชัชวาลยางกูร, บรรณาธิการ…(และคนอื่นๆ)

     หมวดหมู่        WA546.JT3 ก169ห 2552

     หัวเรื่อง          สาธารณสุขชุมชน–หลักสูตร, ชุมชน, สุขภาพ, สาธารณสุขมูลฐาน

     คลิกดูหน้าสารบัญที่     behavior    

     ชื่อหนังสือ     คู่มือโรคระบบการหายใจเหตุสิ่งแวดล้อม

     ผู้แต่ง              บุญรัตน์ เอื้อสุดกิจ

     หมวดหมู่        WF140 บ545ค 2544

     หัวเรื่อง          ทางเดินอากาศหายใจ, โรค–คู่มือ, มลพิษ–คู่มือ, Respiratory Tract Diseases

     คลิกดูหน้าสารบัญที่    blow 

     ชื่อหนังสือ     เกิดมาเพื่อชนะ = Born to win

     ผู้แต่ง           ทิมเบอร์เลค, ลูอิส

     หมวดหมู่       BJ1611.2 ท489ก 2250

     หัวเรื่อง          ความสำเร็จ

     คลิกดูหน้าสารบัญที่     born     

     ชื่อหนังสือ     Competency dictionary

     ผู้แต่ง            อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์

     หมวดหมู่        HE5549.A23 อ631C 2548

     หัวเรื่อง          ความสามารถ–คำศัพท์, ประสิทธิผลองค์การ–คำศัพท์, การบริหารงานบุคคล–พจนานุกรม

     คลิกดูหน้าสารบัญที่     competency    

     ชื่อหนังสือ     คู่มือหมอครอบครัว : เครื่องมือในการดูแลผู้ป่วยและครอบครัวอย่างง่าย

     ผู้แต่ง           สายพิณ หัตถีรัตน์

     หมวดหมู่        WB110 ส661ค 2545

     หัวเรื่อง           การรักษาโรค, โรค–การป้องกันและควบคุม, เวชศาสตร์ครอบครัว

     คลิกดูหน้าสารบัญที่     doctor 

     ชื่อหนังสือ     ออกแบบและสร้างเว็บสวยด้วย Dreamweaver 8 ฉบับสมบูรณ์พร้อมตัวอย่างการใช้งานจริง

     ผู้แต่ง           พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร

     หมวดหมู่        TK5105.8885.D74 พ553อ 2548

     หัวเรื่อง          ดรีมวีเวอร์, เว็บไซต์–การออกแบบ

     คลิกดูหน้าสารบัญที่    dreamweaver

  

     ชื่อหนังสือ     จากความฉลาดทางอารมณ์สู่สติและปัญญา

     ผู้แต่ง           เทอดศักดิ์ เดชคง

     หมวดหมู่        BF576 ท668จ 2547

     หัวเรื่อง          ความฉลาดทางอารมณ์, เชาวน์, อารมณ์, ปัญญา–แบบทดสอบ, Open Your Eyes Project

     คลิกดูหน้าสารบัญที่    emotion    

     ชื่อหนังสือ     อนาคตอยู่ในกำมือของคุณ : วิธีปราดเปรื่อง 12 องค์ประกอบที่สำคัญสู่ความสำเร็จที่ไร้ขีดจำกัด

     ผู้แต่ง           เทรซี่, ไบรอัน

     หมวดหมู่        HF5381 ท57อ 2547

     หัวเรื่อง          การพัฒนาอาชีพ, ความสำเร็จ

     คลิกดูหน้าสารบัญที่      future    

     ชื่อหนังสือ     แนวทางเวชปฏิบัติทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทย = Clinical practice guideline in obstetrics and gynecology

     ผู้แต่ง            สมชัย นิรุตติศาสน์, บรรณาธิการ

     หมวดหมู่        WP100 น927 2549

     หัวเรื่อง          นรีเวชวิทยา, สูติศาสตร์, อวัยวะสืบพันธุ์หญิง, โรค,  อวัยวะสืบพันธุ์หญิง, โรค–การรักษา

     คลิกดูหน้าสารบัญที่     gynecology   

     ชื่อหนังสือ     108 คำถาม HA

     ผู้แต่ง          ธิดา นิงสานนท์, บรรณาธิการ

     หมวดหมู่      WX153 ค356 2549

     หัวเรื่อง          โรงพยาบาล–การพัฒนาระบบงาน, โรงพยาบาล–การประกันคุณภาพ, การแพทย์–รวมเรื่อง

     คลิกดูหน้าสารบัญที่      HA11    

     ชื่อหนังสือ      HA update 2009 : เอกสารประกอบการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 10

     ผู้แต่ง            อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล, บรรณาธิการ

     หมวดหมู่        WX153 h831 2552

     หัวเรื่อง          โรงพยาบาล–การควบคุมคุณภาพ–การประชุม, โรงพยาบาล–มาตรฐาน–การประชุม

     คลิกดูหน้าสารบัญที่       HA update    

     ชื่อหนังสือ     เครือข่ายนักวิจัยสุขภาพ : ฐานรากของความรู้

     ผู้แต่ง          สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

     หมวดหมู่      WA395 ค752 2547   

     หัวเรื่อง         สุขภาพ–ไทย

     คลิกดูหน้าสารบัญที่      health research    

     ชื่อหนังสือ     การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ = Health risk assessment

     ผู้แต่ง            พงศ์เทพ วิวรรธนะเดช

     หมวดหมู่        W85 พ124ก 2547

     หัวเรื่อง          การประเมินความเสี่ยง, สุขภาพ

     คลิกดูหน้าสารบัญที่       health risk    

     ชื่อหนังสือ     การจัดการความรู้ : ฉบับมือใหม่หัดขับ = knowledge management

     ผู้แต่ง          ประพนธ์ ผาสุขยืด

     หมวดหมู่        HD30.2 ป299ก 2549

     หัวเรื่อง          การบริหารองค์ความรู้, การเรียนรู้, การเรียนรู้องค์การ, การจัดการความรู้

     คลิกดูหน้าสารบัญที่    km1   

     ชื่อหนังสือ     การจัดการความรู้ KM : Knowledge management the experience 

     ผู้แต่ง           ภราดร จินดาวงศ์

     หมวดหมู่        HD30.2 ภ192ก 2549

     หัวเรื่อง          การบริหารองค์ความรู้, การเรียนรู้, การเรียนรู้องค์การ

     คลิกดูหน้าสารบัญที่      km    

      ชื่อหนังสือ     ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ = Management information systems 

     ผู้แต่ง           ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์

     หมวดหมู่        T58.6 ณ321ร 2549

     หัวเรื่อง           ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ, การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ

     คลิกดูหน้าสารบัญที่     management    

     ชื่อหนังสือ      ภาวะผิดปกติที่สัมพันธ์กับการมีระดู     

     ผู้แต่ง           มณี รัตนไชยานนท์

     หมวดหมู่       WP550 ภ476 2548

     หัวเรื่อง          ระดู, ระดูผิดปกติ, วัยหมดระดู, Amenorrhea, Menstruation Disorders, ผลงานอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

     คลิกดูหน้าสารบัญที่      mens    

     ชื่อหนังสือ     Integrating mental health into primary care : a blobal perspective 

     ผู้แต่ง          World Health Organization

     หมวดหมู่        WHO WM140 I61 2008

     หัวเรื่อง          Mental Disordes, Mental Health Services, Primary Health Care

     คลิกดูหน้าสารบัญที่       mental health

    

     ชื่อหนังสือ     นาโนเทคโนโลยีนวัตกรรมจิ๋วปฏิวัติโลก

     ผู้แต่ง          แรตเนอร์, มาร์ก

     หมวดหมู่       T174.7 ร915น 2548

     หัวเรื่อง          เทคโนโลยี, นาโนเทคโนโลยี

     คลิกดูหน้าสารบัญที่     nano    

     ชื่อหนังสือ     ตำราสูติศาสตร์ = Textbook of obstetrics 

     ผู้แต่ง          มานี ปิยะอนันต์, บรรณาธิการ

     หมวดหมู่        WQ200 ต367 2548

     หัวเรื่อง          การคลอด, ภาวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์, สูติศาสตร์, ผลงานอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

     คลิกดูหน้าสารบัญที่     obstetrics

Posted in Amenorrhea, การคลอด, การจัดการความรู้, การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ, การบริการองค์ความรู้, การบัญชีบริหาร, การประเมินความเสี่ยง, การพัฒนาอาชีพ, การรักษาโรค, การเรียนรู้, การเรียนรู้องค์กการ, การแพทย์--รวมเรื่อง, ความฉลาดทางอารมณ์, ชุมชน, ดรีมวีเวอร์, นาโนเทคโนโลยี, ปัญญา--แบบทดสอบ, ภาวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์, รถบีเอ็มดับเบิลยู--ประวัติ, รถยนต์--เยอรมณี--ประวัติ, ระดู, ระดูผิดปกติ, ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ, วัยหมดระดู, สังคมศาสตร์--วิจัย, สาธารณสุขชุมชน--หลักสูตร, สาธารณสุขมูลฐาน, สุขภาพ, สูติศาสตร์, อารมณ์, อุตสาหกรรมรถยนต์--เยอรมณี--ประวัติ, เชาวน์, เวชศาสตร์ครอบครัว, เว็บไซต์--การออกแบบ, โรค, โรค--การป้องกันและควบคุม, โรค--การรักษา, โรงพยาบาล--การควบคุมคุณภาพ--การประชุม, โรงพยาบาล--การประกันคุณภาพ, โรงพยาบาล--การพัฒนาระบบงาน, โรงพยาบาล--มาตรฐาน--, Menstruation Disorders, Mental Disordes, Mental Health Services, Open Your Eyes Project, Primary Health Care, Uncategorized | Tagged: , , , , , , , , | Leave a Comment »

 
%d bloggers like this: