แหล่งรวมหนังสือสังคมศาสตร์, การแพทย์และสาธารณสุข

รวมหนังสือสังคมศาสตร์ การแพทย์และสาธารณสุข

Posts Tagged ‘การพยาบาล’

รายชื่อหนังสือใหม่ประจำเดือนมีนาคม 2553

Posted by maple36 บน 29/03/2010

     ชื่อหนังสือ     คัมภีร์หัตถเวชพรรณาโรคหัวไหล่ แขน และมือ

     ผู้แต่ง           วิบูลย์ นุชประมูล

     หมวดหมู่       WB537 ว634 2550

     หัวเรื่อง         การนวด, การบำบัดด้วยการนวด, กระดูก,โรค–การฟื้นฟูสมรรถภาพ, ข้อ,โรค–การฟื้นฟูสมรรถภาพ

     คลิกดูหน้าสารบัญที่      balance

     ชื่อหนังสือ     ผ่าทางตัน : สรรค์สร้างนวัตกรรม

     ผู้แต่ง           ฮาร์กาดอน, อันดรูว์

     หมวดหมู่       HD45 ฮ64ผ 2549

     หัวเรื่อง         นวัตกรรมทางเทคโนโลยี-การบริหาร-การศึกษาเฉพาะกรณี, ผลิตภัณฑ์-การศึกษาเฉพาะกรณี

     คลิกดูหน้าสารบัญที่     breakthroughs

 

  

     ชื่อหนังสือ     โคลนนิ่ง : เทคโนโลยีสะท้านโลก = Cloning

     ผู้แต่ง           ยงยุทธ ยุทธวงศ์, บรรณาธิการ

     หมวดหมู่       QH442.2 ค969 2547

     หัวเรื่อง         โคลนนิ่ง

     คลิกดูหน้าสารบัญที่     cloning

 

  

     ชื่อหนังสือ     New model English-Thai dictionary

      ผู้แต่ง          สอ เสถบุตร 

     หมวดหมู่       Ref. PE1645 ส675n 2548

     หัวเรื่อง         English language-Dictionaries-Thai

     คลิกดูหน้าสารบัญที่     dictionary  

 

     ชื่อหนังสือ     คู่มือการใช้ยาสำหรับบุคลากรสาธารณสุข

     ผู้แต่ง           ธิดา นิงสานนท์, บรรณาธิการ

     หมวดหมู่       QV39 ค695 2549

     หัวเรื่อง         การใช้ยา-คู่มือ, ยา-รวมเรื่อง

     คลิกดูหน้าสารบัญที่     drug

 

     ชื่อหนังสือ     ผู้หญิงก็ยิ่งใหญ่ได้ = The girl’s guide to power and success

     ผู้แต่ง           โซโลวิก, ซูซาน วิลสัน

     หมวดหมู่      HQ1421 ซ82ผ 2549 

     หัวเรื่อง         ความสำเร็จ-สหรัฐอเมริกา, สตรี-สหรัฐอเมริกา-จิตวิทยา, สตรี-สหรัฐอเมริกา-การดำเนินชีวิต, เทคนิคช่วยเหลือตนเอง-  สหรัฐอเมริการ

     คลิกดูหน้าสารบัญที่     girl guide

 

  

     ชื่อหนังสือ     พฤกษชาติสมุนไพร

     ผู้แต่ง           เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ, บรรณาธิการ

     หมวดหมู่       QV766 พ432 2549

     หัวเรื่อง         สมุนไพร-ไทย, สมุนไพร-เภสัชวิทยา-บัญชีรายชื่อ

     คลิกดูหน้าสารบัญที่     herb1

 

     ชื่อหนังสือ     สมุนไพรในอุทยานแห่งชาติภาคเหนือ

     ผู้แต่ง           เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ, บรรณาธิการ/ ผู้เรียบเรียง

     หมวดหมู่       QV766 ส316 2549

     หัวเรื่อง         สมุนไพร-ไทย-ภาคเหนือ, สมุนไพร-เภสัชวิทยา-บัญชีรายชื่อ

     คลิกดูหน้าสารบัญที่     herb2

 

       

     ชื่อหนังสือ     การบูรณาการการแพทย์แผนไทย : ระบบยาไทยและยาจากสมุนไพรในสถานบริการสาธารณสุข

     ผู้แต่ง           จิราพร ลิ้มปานานนท์,…และคณะ

     หมวดหมู่       WB50.JT3 ก461

     หัวเรื่อง         แพทย์แผนโบราณ, การแพทย์แผนโบราณ-ไทย, ยาไทย, ยาจากสมุนไพร, การบูรณาการ, การแพทย์แผนไทย

     คลิกดูหน้าสารบัญที่     herb health

 

     ชื่อหนังสือ     กฎหมายกับการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

     ผู้แต่ง           เมธี วงศ์ศิริสุวรรณ

     หมวดหมู่       W33.JT3 ม738ก 2549

     หัวเรื่อง         การประกอบวิชาชีพเวชกรรม-กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ, การแพทย์-กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ

     คลิกดูหน้าสารบัญที่     law health

 

  

     ชื่อหนังสือ     ทำอย่างไรชีวิตจะยืนยาวและมีความสุขฉบับสมบูรณ์

     ผู้แต่ง           เฉก ธนะสิริ

     หมวดหมู่       BQ5630.V5 ฉ361ก 2548

     หัวเรื่อง         ผู้สูงอายุ, การมีอายุยืน, คุณภาพชีวิต, การออกกำลังกาย, สุขภาพและอนามัย, จิตวิทยาประยุกต์, สมาธิ, วิปัสสนา, ธรรมะ

     คลิกดูหน้าสารบัญที่     long live

     ชื่อหนังสือ     วัดระดับการบริหารจัดการที่ดี

     ผู้แต่ง           ถวิลวดี บุรีกุล,…(และคนอื่นๆ)

     หมวดหมู่       JF1358.T5 ว416 2548

     หัวเรื่อง         การบริหารรัฐกิจ-การประเมิน, ธรรมรัฐ

     คลิกดูหน้าสารบัญที่     management

 

  

     ชื่อหนังสือ     ศาสตร์แห่งการปฏิวัติชีวิตในยุคโลกแห่งการเรียนรู้ = Personal matrix life revolution

     ผู้แต่ง           อรรถสิทธิ์ หัสถีธรรม

     หมวดหมู่       BF637.S6 อ366ศ 2547

     หัวเรื่อง         การดำเนินชีวิต, ความสำเร็จ

     คลิกดูหน้าสารบัญที่     matrix

 

     ชื่อหนังสือ     การพยาบาลพื้นฐาน : แนวคิดและการปฏิบัติ

     ผู้แต่ง           สุปราณี เสนาดิสัย, บรรณาธิการ

     หมวดหมู่       WY100 ก492 2547

     หัวเรื่อง         การพยาบาล, การพยาบาล-การบริการ

     คลิกดูหน้าสารบัญที่     nursing

 

  

     ชื่อหนังสือ     อาชีวอนามัยและความปลอดภัย = Occupational health and Safety

     ผู้แต่ง           อนามัย (ธีรวิโรจน์) เทศกะกึก

     หมวดหมู่       WA400 อ176อ 2549

     หัวเรื่อง         ความปลอดภัยในการทำงาน, โรคเกิดจากอาชีพ, อนามัยสิ่งแวดล้อม, อาชีวอนามัย

     คลิกดูหน้าสารบัญที่     occupational health

 

     ชื่อหนังสือ     Orthopaedics for medical students

     ผู้แต่ง           ธไนนิธย์ โชตนภูติ, คณะบรรณาธิการ

     หมวดหมู่       WE168 O78 2548

     หัวเรื่อง         Orthopeadics, ศัลยกรรมกระดูก

     คลิกดูหน้าสารบัญที่     orthopaedics

 

     ชื่อหนังสือ     ความต้องการใช้ข้อมูลการวิจัยของภาคธุรกิจและภาคการศึกษาเอกชน

     ผู้แต่ง           สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

     หมวดหมู่       H62.A5 ค181 2551

     หัวเรื่อง         วิจัย

     คลิกดูหน้าสารบัญที่     research1

 

     ชื่อหนังสือ     การเขียนโครงการวิจัย

     ผู้แต่ง           อุทุมพร (ทองอุไทย) จามรมาน

     หมวดหมู่       H62 อ825ก 2548 ล.9

     หัวเรื่อง         วิจัย, การเขียนโครงการ

     คลิกดูหน้าสารบัญที่     research

 

     ชื่อหนังสือ     การใช้สถิติในงานวิจัยอย่างถูกต้องและได้มาตรฐานสากล = Applications of statistical methods in research

     ผู้แต่ง           สุชาต ประสิทธิ์รัฐสินธุ์

     หมวดหมู่       HA29.5 ส761ก 2548

     หัวเรื่อง         วิจัย, สถิติ

     คลิกดูหน้าสารบัญที่      statistic

 

     ชื่อหนังสือ     คิดแปลก แหกกฏ ไม่อดตาย

      ผู้แต่ง           วิชา วิริยะ

     หมวดหมู่       BF408 ว545ค 2549

     หัวเรื่อง         ความคิดสร้างสรรค์, ความคิดและการคิด, How to

     คลิกดูหน้าสารบัญที่     systems thinking

 

Posted in การบริการ, การบริหารรัฐกิจ-การประเมิน, การบำบัดด้วยการนวด, การบูรณาการ, การออกกำลังกาย, การเขียนโครงการ, การแพทย์-กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ, การแพทย์แผนโบราณ-ไทย, การแพทย์แผนไทย, ความคิดและการคิด, ความปลอดภัยในการทำงาน, ความสำเร็จ, คุณภาพชีวิต, จิตวิทยาประยุกต์, ธรรมะ, นวัตกรรมทางเทคโนโลยี-การบริหาร-การศึกษาเฉพาะกรณี, ผลิตภัณฑ์-การศึกษาเฉพาะกรณี, ผู้สูงอายุ, ยา-รวมเรื่อง, ยาจากสมุนไพร, ยาไทย, วิปัสสนา, สตรี-สหรัฐอเมริกา-การดำเนินชีวิต, สตรี-สหรัฐอเมริกา-จิตวิทยา, สมาธิ, สมุนไพร-เภสัชวิทยา-บัญชีรายชื่อ, สุขภาพและอนามัย, อนามัยสิ่งแวดล้อม, เทคนิคการช่วยเหลือตนเอง-สหรัฐอเมริการ, โคลนนิ่ง, โรค--การฟื้นฟูสมรรถภาพ, โรคเกิดจากอาชีพ, English language-Dictionaries-Thai, How to | Tagged: , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a Comment »

นิทรรศการหนังสือเกี่ยวกับโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง โรควัณโรค ประจำเดือนมีนาคม 2552

Posted by maple36 บน 18/03/2009

         heart-14                                                                         

     ชื่อเรื่อง          โรคหัวใจ = Prevent health disease

     ผู้แต่ง              เรณู สุเสวี, ผู้แปล

     หมวดหมู่         WG210  ร925  2537

     หัวเรื่อง            หัวใจ, โรค

     คลิกดูสารบัญที่     heart-1

 

 

                                                                                               

                            heart-27                                                                                                                                

     ชื่อเรื่อง          ธรรมชาติบำบัดป้องกันรักษาโรคหัวใจ : บทบาทของอาหารและวิตามิน    

     ผู้แต่ง              สมพงศ์ สหพงศ์

     หมวดหมู่         WG210  ส166ธ  2542

     หัวเรื่อง            หัวใจ, โรค

     คลิกดูสารบัญที่     heart2

 

 

 

heart-31

 

       ชื่อเรื่อง          เทคนิคการดูแลรักษาโรคหัวใจขาดเลือด : การทบทวนปัจจัยด้านพฤติกรรมและวิถีชีวิตที่เป็นปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยเสริมต่อโรค    

     ผู้แต่ง              สุรชัย กองพัฒนากูล

     หมวดหมู่         WG300  ส827ท  2542

     หัวเรื่อง            หลอดเลือดหัวใจ, โรค,  Coronary Disease

     คลิกดูสารบัญที่     heart3

 

 

heart-41       ชื่อเรื่อง          อาหาร : โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน และโรคหัวใจขาดเลือด ; การทบทวนองค์ความรู้กับการดูแลสุขภาพในชีวิตประจำวัน    

     ผู้แต่ง              มันทนา ประทีปะเสน

     หมวดหมู่         QU145  ม364อ  2542

     หัวเรื่อง            อาหาร, การรักษาด้วยการกำหนด,  ความดันเลือด,  เบาหวาน,  หลอดเลือดหัวใจ, โรค

     คลิกดูสารบัญที่     heart4

 

 

heart-5      ชื่อเรื่อง          โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจขาดเลือดกับการปฏิบัติตัว : การทบทวนองค์ความรู้กับการดูแลสุขภาพในชีวิตประจำวัน   

     ผู้แต่ง              ปิยะนุช รักพาณิชย์

     หมวดหมู่         WG340  ป621ร  2542

     หัวเรื่อง            การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง,  ความดันเลือดสูง,  เบาหวาน,  หลอดเลือดหัวใจ,โรค,  Self Care,  Hypertension,  Coronary Disease

     คลิกดูสารบัญที่     heart5

 

  heart-6

    ชื่อเรื่อง            เรื่องของ (โรค) หัวใจ 

     ผู้แต่ง              นิธิ มหานนท์ 

     หมวดหมู่         WG210  น612ร  2546

     หัวเรื่อง            หัวใจ,โรค,  หัวใจ,โรค–การป้องกันและควบคุม

     คลิกดูสารบัญที่     heart6

 

 

 

heart-71

 

      ชื่อเรื่อง           การออกกำลังกายกับการควบคุมโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจขาดเลือด : การทบทวนองค์ความรู้กับการดูแลสุขภาพในชีวิตประจำวัน 

     ผู้แต่ง              เรืองศักดิ์ ศิริผล 

     หมวดหมู่         QT255  ร863ก  2542

     หัวเรื่อง            การออกกำลังกาย,  ความดันเลือด,  เบาหวาน,  หลอดเลือดหัวใจ,โรค

     คลิกดูสารบัญที่     heart71

 

heart-82

 

     ชื่อเรื่อง           ป้องกันโรคหัวใจตามวิธีของแพทย์สมัยใหม่ 

     ผู้แต่ง              ธวัช ตั้งเกียรติสมบูรณ์ 

     หมวดหมู่         WG210  ธ394ป  2538

     หัวเรื่อง            หัวใจ,โรค–การป้องกันและควบคุม

     คลิกดูสารบัญที่     heart82

 

 

 heart-91

     

     ชื่อเรื่อง           มารู้จักโรคหัวใจกันเถอะ

     ผู้แต่ง              สันต์ หัตถึรัตน์ 

     หมวดหมู่         WG210  ส576ม  2544

     หัวเรื่อง            หัวใจ,โรค,  หัวใจ–โรค

     คลิกดูสารบัญที่     heart101

 

 

heart-101

 

     ชื่อเรื่อง           หัวใจดี 22 วิธีใหม่ : อาหาร กายจิต และวิตามิน 

     ผู้แต่ง              ภุศร เลียววัฒนะผล 

     หมวดหมู่         WG200  ภ639ห  2545

     หัวเรื่อง            หัวใจ–การรักษา,  โภชนาการ,  การกำหนดอาหาร

     คลิกดูสารบัญที่     heart102

 

 

heart-112

     ชื่อเรื่อง           การตรวจคลื่นเสียงสะท้อนจากหัวใจทางคลีนิค = Clinical echocardiography 

     ผู้แต่ง              ยงยุทธ สหัสกุล, บรรณาธิการ

     หมวดหมู่         WG141.5.E2  ก452  2534

     หัวเรื่อง            การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง,  ผลงานอาจารย์คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล

     คลิกดูสารบัญที่     heart111

 

    

 heart-121

     ชื่อเรื่อง           กายภาพบำบัดโรคทางเดินหายใจและโรคหัวใจ = Cardiopulamonary physical therapy 

     ผู้แต่ง              สุวรรณี จรุงจิตรอารี, บรรณาธิการ 

     หมวดหมู่         WG166  ก435  2540

     หัวเรื่อง            กายภาพบำบัด,  ทางเดินอากาศหายใจ,โรค–การฟื้นฟูสมรรถภาพ,  หัวใจร่วมหลอดเลือด,โรค–การฟื้นฟูสมรรคภาพ

     คลิกดูสารบัญที่     heart121

 

heart-131

 

    ชื่อเรื่อง            การพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤตในระบบหัวใจและหลอดเลือด = Cardiovascular critical care nursing 

     ผู้แต่ง              อัจฉรา เตชฤทธิพิทักษ์

     หมวดหมู่         WY152.5  อ499ก  2540

     หัวเรื่อง            การพยาบาล,  ภาวะวิกฤต,การดูแล,  หัวใจ,โรค–การพยาบาล

     คลิกดูสารบัญที่     heart131

 

 

heart-141

 

    ชื่อเรื่อง            เวชศาสตร์ฟื้นฟูหัวใจ 

     ผู้แต่ง              วิศาล คันธารัตนกุล, บรรณาธิการ 

     หมวดหมู่         WG200  ว896  2546

     หัวเรื่อง            หัวใจ–การฟื้นฟูสมรรถภาพ,  หัวใจ,โรค

     คลิกดูสารบัญที่     heart14

 

 

heart-15

 

     ชื่อเรื่อง            เรื่องของ (โรค) หัวใจ 

     ผู้แต่ง              นิธิ มหานนท์ 

     หมวดหมู่         WG210  น612ร  2546

     หัวเรื่อง            หัวใจ–โรค–การพยาบาล,  ผู้ป่วย–การดูแล,  โรค–การรักษา

     คลิกดูสารบัญที่     heart15

 

 

heart-16

 

    ชื่อเรื่อง            ตำราการดูแลผู้ป่วยวิกฤติโรคหัวใจ 

     ผู้แต่ง              สันต์ ใจยอดศิลป์, บรรณาธิการ 

     หมวดหมู่         WG210  ต367  2540

     หัวเรื่อง            หัวใจ–โรค–ผู้ป่วย–การดูแล

     คลิกดูสารบัญที่     heart16

 

 

heart-17

 

    ชื่อเรื่อง            พยาธิสรีรวิทยาของโรคหลอดเลือดหัวใจโคโรนารีและการพยาบาล 

     ผู้แต่ง              กอบกุล บุญปราศภัย

     หมวดหมู่         WY152.5 ก358พ  2546

     หัวเรื่อง            ผู้ป่วย,  หลอดเลือดหัวใจผิดปกติ,  หัวใจ,โรค–การพยาบาล,  หัวใจร่วมหลอดเลือด,โรค–พยาธิวิทยา

     คลิกดูสารบัญที่     heart17

 

heart-19

 

     ชื่อเรื่อง           ตำราโรคหัวใจและหลอดเลือด = Cardiovascular disease 

     ผู้แต่ง              สมชาติ โลจายะ, บรรณาธิการ

     หมวดหมู่         WG100  ต367  2536

     หัวเรื่อง            หัวใจ,โรค,  หัวใจร่วมหลอดเลือด,โรค,  Cardiovascular 

     คลิกดูสารบัญที่     heart19

 

 

heart-201

 

    ชื่อเรื่อง            สรีรวิทยาของระบบไหลเวียน 

     ผู้แต่ง              บังอร ชมเดช 

     หมวดหมู่         WG106  บ248ส  2539

     หัวเรื่อง            สรีรวิทยา,  เลือด,การไหลเวียน–สรีรวิทยา

     คลิกดูสารบัญที่     heart20

 

 

heart-211

 

    ชื่อเรื่อง            The heart : arteries and veins 

     ผู้แต่ง              Schlant, Robert C., editor 

     หมวดหมู่         WG100  H436  1994

     หัวเรื่อง            Cardiovascular Diseases

     คลิกดูสารบัญที่     heart211

 

 

epilepsy1

   

    ชื่อเรื่อง           โรคอัมพาตรักษาให้หายได้ 

     ผู้แต่ง              ประดิษฐ์ ตันสุรัต 

     หมวดหมู่         WL346  ป266ร  2542

     หัวเรื่อง            อัมพาต

     คลิกดูสารบัญที่     epilepsy1

 

 

 

epilepsy2

     ชื่อเรื่อง            การฟื้นฟูอาการอัมพาตหรืออัมพฤกษ์ครึ่งซีก : พยากรณ์การฟื้นตัวของผู้ป่วยแนวทางรักษาทางกายภาพบำบัด 

     ผู้แต่ง              มนูญ บัญชรเทวกุล 

     หมวดหมู่         WL346  ม175ก  2544

     หัวเรื่อง            อัมพาต–กายภาพบำบัด,  อัมพาต–การฟื้นฟูสมรรถภาพ,  อัมพาตครึ่งซีก–กายภาพบำบัด,  อัมพาตครึ่งซีก–การฟื้นฟูสมรรถภาพ

     คลิกดูสารบัญที่     epilepsy2

 

epilepsy3    

    ชื่อเรื่อง            โรคลมชัก (ลมบ้าหมู) : Epilepsy 

     ผู้แต่ง              สุรเกียรติ อาชานุภาพ 

     หมวดหมู่         WL385  ส846ร  2546

     หัวเรื่อง            ลมบ้าหมู

     คลิกดูสารบัญที่     epilepsy3

    

 

epilepsy4

 

    ชื่อเรื่อง            อัมพาตรักษาหายได้ 

     ผู้แต่ง              โอภาส ธรรมวานิช 

     หมวดหมู่         WL346  อ978อ  2540

     หัวเรื่อง            อัมพาต,  อัมพาต–การรักษา,  Paralysis

     คลิกดูสารบัญที่     epilepsy4

 

 

epilepsy5

 

    ชื่อเรื่อง            An update on the management of pakinson disease 

     ผู้แต่ง              นิพนธ์ พวงวรินทร์ 

     หมวดหมู่         WL359  น236u  2546

     หัวเรื่อง            โรคพาร์กินสัน,  ผลงานอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

     คลิกดูสารบัญที่     epilepsy5

 

 

epilepsy6

 

    ชื่อเรื่อง            ระบบประสาท 1 

     ผู้แต่ง              กนกวรรณ ดิลกสกุลชัย 

     หมวดหมู่         WL101  ก125ร  2547 ล.1

     หัวเรื่อง            ประสาท,ระบบ,  ประสาทกายวิภาคศาสตร์,  ประสาทอัตบาล

     คลิกดูสารบัญที่     epilepsy6

 

 

 epilepsy7

   

     ชื่อเรื่อง           ประสาทสรีรวิทยา 

     ผู้แต่ง              ราตรี สุดทรวง 

     หมวดหมู่         WL102   ร442ป  2532

     หัวเรื่อง            ประสาท,สรีรวิทยา,  ระบบประสาท,  สรีรวิทยา

     คลิกดูสารบัญที่     epilepsy7

 

 

epilepsy81 

    ชื่อเรื่อง           การบาดเจ็บของเส้นประสาท 

     ผู้แต่ง              ภานุพันธ์ ทรงเจริญ, บรรณาธิการ 

     หมวดหมู่         WL500  ก459  2539

     หัวเรื่อง            ประสาทเพอริเฟอรัล–บาดเจ็บ,  ระบบประสาท–บาดแผลและบาดเจ็บ,  ผลงานอาจารย์คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล

     คลิกดูสารบัญที่     epilepsy8

 

epilepsy9

 

    ชื่อเรื่อง           ผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกและการดูแล 

     ผู้แต่ง              ฟาริดา อิบราฮิม, บรรณาธิการ 

     หมวดหมู่         WY160.5  ผ749  2539

     หัวเรื่อง            อัมพาตครึ่งซีก–การพยาบาล,  Cerebrovascular Disorders,  Hemiplegia

     คลิกดูสารบัญที่     epilepsy9

 

 

epilepsy10

 

    ชื่อเรื่อง            การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 

     ผู้แต่ง              กิ่งแก้ว ปาจรีย์, บรรณาธิการ 

     หมวดหมู่         WL355  ก495  2547

     หัวเรื่อง            หลอดเลือดสมองผิดปกติ–การฟื้นฟูสมรรถภาพ

     คลิกดูสารบัญที่     epilepsy10

          

 

epilepsy11

    

    ชื่อเรื่อง            อัมพาตครึ่งซีกท่านสามารถช่วยเขาได้ 

     ผู้แต่ง              น้อมจิตต์ นวลเนตร์ 

     หมวดหมู่         WL368  น358อ  2545

     หัวเรื่อง            อัมพาตครึ่งซีก–การรักษา,  อัมพาตครึ่งซีก–ผู้ป่วย–การดูแล

     คลิกดูสารบัญที่     epilepsy112

 

 

epilepsy121    ชื่อเรื่อง            โรคใบหน้ากระตุกครึ่งซีก : และโรคการเคลื่อนไหวผิดปกติอื่นๆ ของใบหน้า = Hemifacial spasm : and other movement disorders of the face 

     ผู้แต่ง              สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ 

     หมวดหมู่         WL330  ร924  2541

     หัวเรื่อง            การเคลื่อนไหวผิดปกติ,  หน้า–การเคลื่อนไหวผิดปกติ,  หน้า–การหดเกร็ง,  อัมพาตหน้า,  อัมพาตครึ่งซีก,  Face,  Movement Disorders

     คลิกดูสารบัญที่     epilepsy12

 

epilepsy132 

    ชื่อเรื่อง            วิทยาการโรคลมชัก = Comprehensive epileptology 

     ผู้แต่ง              ชัยชน โลว์เจริญกุล, บรรณาธิการ 

     หมวดหมู่         WL385  ว583  2544

     หัวเรื่อง            การชัก,  ลมบ้าหมู,  Epilepsy,  Convulsions

     คลิกดูสารบัญที่     epilepsy131

 

epilepsy141      ชื่อเรื่อง           Physiology of  behavior 

     ผู้แต่ง              Carlson, Neil R., 1942- 

     หมวดหมู่         WL102  C248p  1994

     หัวเรื่อง            Behavior–physiology,  Nervous System–physiology, Nervous System–anatomy & histology,  Psychophysiology

     คลิกดูสารบัญที่     epilepsy14

 

heart-182    ชื่อเรื่อง            คู่มือการเรียนรู้ด้วยตนเองสำหรับบุคลากรทางสุขภาพเรื่อง การดูแลและช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเรื้อรังเบาหวาน ความดันโลหิตสูง อัมพาต

     ผู้แต่ง              สาลิกา เมธนาวิน 

     หมวดหมู่         WY152  l6858  2538

     หัวเรื่อง            โรคเรื้อรัง–การดูแล–คู่มือ,  ผู้ป่วยเรื้อรัง–การดูแล–คู่มือ,  เบาหวาน–ผู้ป่วย–การดูแล–คู่มือ,  ความดันเลือดสูง–ผู้ป่วย–การดูแล–คู่มือ

     คลิกดูสารบัญ       heart18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posted in ความดันเลือดสูง--ผู้ป่วย--การดูแล--คู่มือ | Tagged: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 2 Comments »

 
%d bloggers like this: