แหล่งรวมหนังสือสังคมศาสตร์, การแพทย์และสาธารณสุข

รวมหนังสือสังคมศาสตร์ การแพทย์และสาธารณสุข

Archive for the ‘ธรรมะ’ Category

รายชื่อหนังสือใหม่ประจำเดือนมีนาคม 2553

Posted by maple36 บน 29/03/2010

     ชื่อหนังสือ     คัมภีร์หัตถเวชพรรณาโรคหัวไหล่ แขน และมือ

     ผู้แต่ง           วิบูลย์ นุชประมูล

     หมวดหมู่       WB537 ว634 2550

     หัวเรื่อง         การนวด, การบำบัดด้วยการนวด, กระดูก,โรค–การฟื้นฟูสมรรถภาพ, ข้อ,โรค–การฟื้นฟูสมรรถภาพ

     คลิกดูหน้าสารบัญที่      balance

     ชื่อหนังสือ     ผ่าทางตัน : สรรค์สร้างนวัตกรรม

     ผู้แต่ง           ฮาร์กาดอน, อันดรูว์

     หมวดหมู่       HD45 ฮ64ผ 2549

     หัวเรื่อง         นวัตกรรมทางเทคโนโลยี-การบริหาร-การศึกษาเฉพาะกรณี, ผลิตภัณฑ์-การศึกษาเฉพาะกรณี

     คลิกดูหน้าสารบัญที่     breakthroughs

 

  

     ชื่อหนังสือ     โคลนนิ่ง : เทคโนโลยีสะท้านโลก = Cloning

     ผู้แต่ง           ยงยุทธ ยุทธวงศ์, บรรณาธิการ

     หมวดหมู่       QH442.2 ค969 2547

     หัวเรื่อง         โคลนนิ่ง

     คลิกดูหน้าสารบัญที่     cloning

 

  

     ชื่อหนังสือ     New model English-Thai dictionary

      ผู้แต่ง          สอ เสถบุตร 

     หมวดหมู่       Ref. PE1645 ส675n 2548

     หัวเรื่อง         English language-Dictionaries-Thai

     คลิกดูหน้าสารบัญที่     dictionary  

 

     ชื่อหนังสือ     คู่มือการใช้ยาสำหรับบุคลากรสาธารณสุข

     ผู้แต่ง           ธิดา นิงสานนท์, บรรณาธิการ

     หมวดหมู่       QV39 ค695 2549

     หัวเรื่อง         การใช้ยา-คู่มือ, ยา-รวมเรื่อง

     คลิกดูหน้าสารบัญที่     drug

 

     ชื่อหนังสือ     ผู้หญิงก็ยิ่งใหญ่ได้ = The girl’s guide to power and success

     ผู้แต่ง           โซโลวิก, ซูซาน วิลสัน

     หมวดหมู่      HQ1421 ซ82ผ 2549 

     หัวเรื่อง         ความสำเร็จ-สหรัฐอเมริกา, สตรี-สหรัฐอเมริกา-จิตวิทยา, สตรี-สหรัฐอเมริกา-การดำเนินชีวิต, เทคนิคช่วยเหลือตนเอง-  สหรัฐอเมริการ

     คลิกดูหน้าสารบัญที่     girl guide

 

  

     ชื่อหนังสือ     พฤกษชาติสมุนไพร

     ผู้แต่ง           เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ, บรรณาธิการ

     หมวดหมู่       QV766 พ432 2549

     หัวเรื่อง         สมุนไพร-ไทย, สมุนไพร-เภสัชวิทยา-บัญชีรายชื่อ

     คลิกดูหน้าสารบัญที่     herb1

 

     ชื่อหนังสือ     สมุนไพรในอุทยานแห่งชาติภาคเหนือ

     ผู้แต่ง           เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ, บรรณาธิการ/ ผู้เรียบเรียง

     หมวดหมู่       QV766 ส316 2549

     หัวเรื่อง         สมุนไพร-ไทย-ภาคเหนือ, สมุนไพร-เภสัชวิทยา-บัญชีรายชื่อ

     คลิกดูหน้าสารบัญที่     herb2

 

       

     ชื่อหนังสือ     การบูรณาการการแพทย์แผนไทย : ระบบยาไทยและยาจากสมุนไพรในสถานบริการสาธารณสุข

     ผู้แต่ง           จิราพร ลิ้มปานานนท์,…และคณะ

     หมวดหมู่       WB50.JT3 ก461

     หัวเรื่อง         แพทย์แผนโบราณ, การแพทย์แผนโบราณ-ไทย, ยาไทย, ยาจากสมุนไพร, การบูรณาการ, การแพทย์แผนไทย

     คลิกดูหน้าสารบัญที่     herb health

 

     ชื่อหนังสือ     กฎหมายกับการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

     ผู้แต่ง           เมธี วงศ์ศิริสุวรรณ

     หมวดหมู่       W33.JT3 ม738ก 2549

     หัวเรื่อง         การประกอบวิชาชีพเวชกรรม-กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ, การแพทย์-กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ

     คลิกดูหน้าสารบัญที่     law health

 

  

     ชื่อหนังสือ     ทำอย่างไรชีวิตจะยืนยาวและมีความสุขฉบับสมบูรณ์

     ผู้แต่ง           เฉก ธนะสิริ

     หมวดหมู่       BQ5630.V5 ฉ361ก 2548

     หัวเรื่อง         ผู้สูงอายุ, การมีอายุยืน, คุณภาพชีวิต, การออกกำลังกาย, สุขภาพและอนามัย, จิตวิทยาประยุกต์, สมาธิ, วิปัสสนา, ธรรมะ

     คลิกดูหน้าสารบัญที่     long live

     ชื่อหนังสือ     วัดระดับการบริหารจัดการที่ดี

     ผู้แต่ง           ถวิลวดี บุรีกุล,…(และคนอื่นๆ)

     หมวดหมู่       JF1358.T5 ว416 2548

     หัวเรื่อง         การบริหารรัฐกิจ-การประเมิน, ธรรมรัฐ

     คลิกดูหน้าสารบัญที่     management

 

  

     ชื่อหนังสือ     ศาสตร์แห่งการปฏิวัติชีวิตในยุคโลกแห่งการเรียนรู้ = Personal matrix life revolution

     ผู้แต่ง           อรรถสิทธิ์ หัสถีธรรม

     หมวดหมู่       BF637.S6 อ366ศ 2547

     หัวเรื่อง         การดำเนินชีวิต, ความสำเร็จ

     คลิกดูหน้าสารบัญที่     matrix

 

     ชื่อหนังสือ     การพยาบาลพื้นฐาน : แนวคิดและการปฏิบัติ

     ผู้แต่ง           สุปราณี เสนาดิสัย, บรรณาธิการ

     หมวดหมู่       WY100 ก492 2547

     หัวเรื่อง         การพยาบาล, การพยาบาล-การบริการ

     คลิกดูหน้าสารบัญที่     nursing

 

  

     ชื่อหนังสือ     อาชีวอนามัยและความปลอดภัย = Occupational health and Safety

     ผู้แต่ง           อนามัย (ธีรวิโรจน์) เทศกะกึก

     หมวดหมู่       WA400 อ176อ 2549

     หัวเรื่อง         ความปลอดภัยในการทำงาน, โรคเกิดจากอาชีพ, อนามัยสิ่งแวดล้อม, อาชีวอนามัย

     คลิกดูหน้าสารบัญที่     occupational health

 

     ชื่อหนังสือ     Orthopaedics for medical students

     ผู้แต่ง           ธไนนิธย์ โชตนภูติ, คณะบรรณาธิการ

     หมวดหมู่       WE168 O78 2548

     หัวเรื่อง         Orthopeadics, ศัลยกรรมกระดูก

     คลิกดูหน้าสารบัญที่     orthopaedics

 

     ชื่อหนังสือ     ความต้องการใช้ข้อมูลการวิจัยของภาคธุรกิจและภาคการศึกษาเอกชน

     ผู้แต่ง           สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

     หมวดหมู่       H62.A5 ค181 2551

     หัวเรื่อง         วิจัย

     คลิกดูหน้าสารบัญที่     research1

 

     ชื่อหนังสือ     การเขียนโครงการวิจัย

     ผู้แต่ง           อุทุมพร (ทองอุไทย) จามรมาน

     หมวดหมู่       H62 อ825ก 2548 ล.9

     หัวเรื่อง         วิจัย, การเขียนโครงการ

     คลิกดูหน้าสารบัญที่     research

 

     ชื่อหนังสือ     การใช้สถิติในงานวิจัยอย่างถูกต้องและได้มาตรฐานสากล = Applications of statistical methods in research

     ผู้แต่ง           สุชาต ประสิทธิ์รัฐสินธุ์

     หมวดหมู่       HA29.5 ส761ก 2548

     หัวเรื่อง         วิจัย, สถิติ

     คลิกดูหน้าสารบัญที่      statistic

 

     ชื่อหนังสือ     คิดแปลก แหกกฏ ไม่อดตาย

      ผู้แต่ง           วิชา วิริยะ

     หมวดหมู่       BF408 ว545ค 2549

     หัวเรื่อง         ความคิดสร้างสรรค์, ความคิดและการคิด, How to

     คลิกดูหน้าสารบัญที่     systems thinking

 

Posted in การบริการ, การบริหารรัฐกิจ-การประเมิน, การบำบัดด้วยการนวด, การบูรณาการ, การออกกำลังกาย, การเขียนโครงการ, การแพทย์-กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ, การแพทย์แผนโบราณ-ไทย, การแพทย์แผนไทย, ความคิดและการคิด, ความปลอดภัยในการทำงาน, ความสำเร็จ, คุณภาพชีวิต, จิตวิทยาประยุกต์, ธรรมะ, นวัตกรรมทางเทคโนโลยี-การบริหาร-การศึกษาเฉพาะกรณี, ผลิตภัณฑ์-การศึกษาเฉพาะกรณี, ผู้สูงอายุ, ยา-รวมเรื่อง, ยาจากสมุนไพร, ยาไทย, วิปัสสนา, สตรี-สหรัฐอเมริกา-การดำเนินชีวิต, สตรี-สหรัฐอเมริกา-จิตวิทยา, สมาธิ, สมุนไพร-เภสัชวิทยา-บัญชีรายชื่อ, สุขภาพและอนามัย, อนามัยสิ่งแวดล้อม, เทคนิคการช่วยเหลือตนเอง-สหรัฐอเมริการ, โคลนนิ่ง, โรค--การฟื้นฟูสมรรถภาพ, โรคเกิดจากอาชีพ, English language-Dictionaries-Thai, How to | Tagged: , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a Comment »

 
%d bloggers like this: