แหล่งรวมหนังสือสังคมศาสตร์, การแพทย์และสาธารณสุข

รวมหนังสือสังคมศาสตร์ การแพทย์และสาธารณสุข

รายชื่อหนังสือใหม่ประจำเดือนมกราคม 2553

Posted by maple36 บน 05/02/2010

     ชื่อหนังสือ     การวิจัยเครื่องมือวิจัย = Methodological research

     ผู้แต่ง              พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ

     หมวดหมู่        H62 พ647ก 2549

     หัวเรื่อง          วิจัย, สังคมศาสตร์–วิจัย

     คลิกดูหน้าสารบัญที่     methodological  

                   ชื่อหนังสือ     บีเอ็มดับเบิลยู = Driven : inside BMW : The most admired car company in the world

     ผู้แต่ง              ไคลี่ย์, เดวิด

     หมวดหมู่        HD9710.G3 ค97บ 2549

     หัวเรื่อง          รถบีเอ็มดับเบิลยู–ประวัติ, อุตสาหกรรมรถยน์–เยอรมณี–ประวัติ, รถยนต์–เยอรมณี–ประวัติ

     คลิกดูหน้าสารบัญที่      BMW   

     ชื่อหนังสือ     การบัญชีบริหาร = Managerial accounting 

     ผู้แต่ง              แกริสัน, เรย์ เอช

     หมวดหมู่        HF5657.4 ก499ก 2547

     หัวเรื่อง          การบัญชีบริหาร

     คลิกดูหน้าสารบัญที่     accounting 

      ชื่อหนังสือ     หลักสูตรนักจัดการสุขภาพชุมชน : อ้วนลงพุงและโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 

     ผู้แต่ง              รุจยา ชัชวาลยางกูร, บรรณาธิการ…(และคนอื่นๆ)

     หมวดหมู่        WA546.JT3 ก169ห 2552

     หัวเรื่อง          สาธารณสุขชุมชน–หลักสูตร, ชุมชน, สุขภาพ, สาธารณสุขมูลฐาน

     คลิกดูหน้าสารบัญที่     behavior    

     ชื่อหนังสือ     คู่มือโรคระบบการหายใจเหตุสิ่งแวดล้อม

     ผู้แต่ง              บุญรัตน์ เอื้อสุดกิจ

     หมวดหมู่        WF140 บ545ค 2544

     หัวเรื่อง          ทางเดินอากาศหายใจ, โรค–คู่มือ, มลพิษ–คู่มือ, Respiratory Tract Diseases

     คลิกดูหน้าสารบัญที่    blow 

     ชื่อหนังสือ     เกิดมาเพื่อชนะ = Born to win

     ผู้แต่ง           ทิมเบอร์เลค, ลูอิส

     หมวดหมู่       BJ1611.2 ท489ก 2250

     หัวเรื่อง          ความสำเร็จ

     คลิกดูหน้าสารบัญที่     born     

     ชื่อหนังสือ     Competency dictionary

     ผู้แต่ง            อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์

     หมวดหมู่        HE5549.A23 อ631C 2548

     หัวเรื่อง          ความสามารถ–คำศัพท์, ประสิทธิผลองค์การ–คำศัพท์, การบริหารงานบุคคล–พจนานุกรม

     คลิกดูหน้าสารบัญที่     competency    

     ชื่อหนังสือ     คู่มือหมอครอบครัว : เครื่องมือในการดูแลผู้ป่วยและครอบครัวอย่างง่าย

     ผู้แต่ง           สายพิณ หัตถีรัตน์

     หมวดหมู่        WB110 ส661ค 2545

     หัวเรื่อง           การรักษาโรค, โรค–การป้องกันและควบคุม, เวชศาสตร์ครอบครัว

     คลิกดูหน้าสารบัญที่     doctor 

     ชื่อหนังสือ     ออกแบบและสร้างเว็บสวยด้วย Dreamweaver 8 ฉบับสมบูรณ์พร้อมตัวอย่างการใช้งานจริง

     ผู้แต่ง           พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร

     หมวดหมู่        TK5105.8885.D74 พ553อ 2548

     หัวเรื่อง          ดรีมวีเวอร์, เว็บไซต์–การออกแบบ

     คลิกดูหน้าสารบัญที่    dreamweaver

  

     ชื่อหนังสือ     จากความฉลาดทางอารมณ์สู่สติและปัญญา

     ผู้แต่ง           เทอดศักดิ์ เดชคง

     หมวดหมู่        BF576 ท668จ 2547

     หัวเรื่อง          ความฉลาดทางอารมณ์, เชาวน์, อารมณ์, ปัญญา–แบบทดสอบ, Open Your Eyes Project

     คลิกดูหน้าสารบัญที่    emotion    

     ชื่อหนังสือ     อนาคตอยู่ในกำมือของคุณ : วิธีปราดเปรื่อง 12 องค์ประกอบที่สำคัญสู่ความสำเร็จที่ไร้ขีดจำกัด

     ผู้แต่ง           เทรซี่, ไบรอัน

     หมวดหมู่        HF5381 ท57อ 2547

     หัวเรื่อง          การพัฒนาอาชีพ, ความสำเร็จ

     คลิกดูหน้าสารบัญที่      future    

     ชื่อหนังสือ     แนวทางเวชปฏิบัติทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทย = Clinical practice guideline in obstetrics and gynecology

     ผู้แต่ง            สมชัย นิรุตติศาสน์, บรรณาธิการ

     หมวดหมู่        WP100 น927 2549

     หัวเรื่อง          นรีเวชวิทยา, สูติศาสตร์, อวัยวะสืบพันธุ์หญิง, โรค,  อวัยวะสืบพันธุ์หญิง, โรค–การรักษา

     คลิกดูหน้าสารบัญที่     gynecology   

     ชื่อหนังสือ     108 คำถาม HA

     ผู้แต่ง          ธิดา นิงสานนท์, บรรณาธิการ

     หมวดหมู่      WX153 ค356 2549

     หัวเรื่อง          โรงพยาบาล–การพัฒนาระบบงาน, โรงพยาบาล–การประกันคุณภาพ, การแพทย์–รวมเรื่อง

     คลิกดูหน้าสารบัญที่      HA11    

     ชื่อหนังสือ      HA update 2009 : เอกสารประกอบการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 10

     ผู้แต่ง            อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล, บรรณาธิการ

     หมวดหมู่        WX153 h831 2552

     หัวเรื่อง          โรงพยาบาล–การควบคุมคุณภาพ–การประชุม, โรงพยาบาล–มาตรฐาน–การประชุม

     คลิกดูหน้าสารบัญที่       HA update    

     ชื่อหนังสือ     เครือข่ายนักวิจัยสุขภาพ : ฐานรากของความรู้

     ผู้แต่ง          สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

     หมวดหมู่      WA395 ค752 2547   

     หัวเรื่อง         สุขภาพ–ไทย

     คลิกดูหน้าสารบัญที่      health research    

     ชื่อหนังสือ     การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ = Health risk assessment

     ผู้แต่ง            พงศ์เทพ วิวรรธนะเดช

     หมวดหมู่        W85 พ124ก 2547

     หัวเรื่อง          การประเมินความเสี่ยง, สุขภาพ

     คลิกดูหน้าสารบัญที่       health risk    

     ชื่อหนังสือ     การจัดการความรู้ : ฉบับมือใหม่หัดขับ = knowledge management

     ผู้แต่ง          ประพนธ์ ผาสุขยืด

     หมวดหมู่        HD30.2 ป299ก 2549

     หัวเรื่อง          การบริหารองค์ความรู้, การเรียนรู้, การเรียนรู้องค์การ, การจัดการความรู้

     คลิกดูหน้าสารบัญที่    km1   

     ชื่อหนังสือ     การจัดการความรู้ KM : Knowledge management the experience 

     ผู้แต่ง           ภราดร จินดาวงศ์

     หมวดหมู่        HD30.2 ภ192ก 2549

     หัวเรื่อง          การบริหารองค์ความรู้, การเรียนรู้, การเรียนรู้องค์การ

     คลิกดูหน้าสารบัญที่      km    

      ชื่อหนังสือ     ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ = Management information systems 

     ผู้แต่ง           ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์

     หมวดหมู่        T58.6 ณ321ร 2549

     หัวเรื่อง           ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ, การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ

     คลิกดูหน้าสารบัญที่     management    

     ชื่อหนังสือ      ภาวะผิดปกติที่สัมพันธ์กับการมีระดู     

     ผู้แต่ง           มณี รัตนไชยานนท์

     หมวดหมู่       WP550 ภ476 2548

     หัวเรื่อง          ระดู, ระดูผิดปกติ, วัยหมดระดู, Amenorrhea, Menstruation Disorders, ผลงานอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

     คลิกดูหน้าสารบัญที่      mens    

     ชื่อหนังสือ     Integrating mental health into primary care : a blobal perspective 

     ผู้แต่ง          World Health Organization

     หมวดหมู่        WHO WM140 I61 2008

     หัวเรื่อง          Mental Disordes, Mental Health Services, Primary Health Care

     คลิกดูหน้าสารบัญที่       mental health

    

     ชื่อหนังสือ     นาโนเทคโนโลยีนวัตกรรมจิ๋วปฏิวัติโลก

     ผู้แต่ง          แรตเนอร์, มาร์ก

     หมวดหมู่       T174.7 ร915น 2548

     หัวเรื่อง          เทคโนโลยี, นาโนเทคโนโลยี

     คลิกดูหน้าสารบัญที่     nano    

     ชื่อหนังสือ     ตำราสูติศาสตร์ = Textbook of obstetrics 

     ผู้แต่ง          มานี ปิยะอนันต์, บรรณาธิการ

     หมวดหมู่        WQ200 ต367 2548

     หัวเรื่อง          การคลอด, ภาวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์, สูติศาสตร์, ผลงานอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

     คลิกดูหน้าสารบัญที่     obstetrics

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: