แหล่งรวมหนังสือสังคมศาสตร์, การแพทย์และสาธารณสุข

รวมหนังสือสังคมศาสตร์ การแพทย์และสาธารณสุข

รายชื่อหนังสือใหม่ประจำเดือนมกราคม 2552

Posted by maple36 บน 21/01/2009

based-cost5      ชื่อเรื่อง          ระบบบัญชีบริหารและการบริหารต้นทุนกิจกรรม (ABCM)

     ผู้แต่ง               วรศักดิ์  ทุมมานนท์

     หมวดหมู่          HF5686.C8  ว287ร  2548

     หัวเรื่อง            การบัญชีต้นทุนกิจกรรม, ต้นทุนการผลิต–การบริหาร, ต้นทุนและประสิทธิผล, การบัญชีต้นทุน

     คลิกดูสารบัญที่       based-cost3

 

critical-care1

     

     ชื่อเรื่อง          Best practice in critical care

     ผู้แต่ง              ไชยรัตน์  เพิ่มพิกุล, บรรณาธิการ

     หมวดหมู่         WX218  B561  2549

     หัวเรื่อง            การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต, การพยาบาลฉุกเฉิน, การดูแลขั้นวิกฤต, ผู้ป่วยหนัก

     คลิกดูสารบัญที่          critical-care1

 

epidemilogy2

    

     ชื่อเรื่อง          ระบาดวิทยา

     ผู้แต่ง             ไพบูลย์  โล่ห์สุนทร

     หมวดหมู่        WA105  พ979ร  2550 ฉ.2

     หัวเรื่อง           ระบาดวิทยา, สาธารณสุข

     คลิกดูสารบัญที่          epidemiology2         

 

pill-book1

     ชื่อเรื่อง          ยา = The Pill book

     ผู้แต่ง              Silverman, Horold M., Editor-in-chief

     หมวดหมู่         QV55  ย231  2549

     หัวเรื่อง            ยา–คู่มือ, การใช้ยา–คู่มือ

     คลิกดูสารบัญที่          pill-book1

 

 joint-disease2                                                               

     ชื่อเรื่อง          แนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคข้อ = Approach to joint disease patient

     ผู้แต่ง              สมชาย  เอื้อรัตนวงศ์

     หมวดหมู่         WE304  ส241น  2547

     หัวเรื่อง            กระดูกและข้ออักเสบ, ข้อ,โรค, รูมาติสม, Joint Diseases, Rheumatic Discause

     คลิกดูหน้าสารบัญที่          joint-disease3

 

nursing1

 

      ชื่อเรื่อง          การบำบัดทางการพยาบาล

      ผู้แต่ง              คณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก

     หมวดหมู่         WY100  ค127ก  2549

     หัวเรื่อง            การพยาบาล, อายุรศาสตร์–การพยาบาล

     คลิกดูสารบัญที่          nursing2

 

hr1

      ชื่อเรื่อง          HR professional : บทบาทที่ต้องเปลี่ยนสู่มืออาชีพการบริหาร

      ผู้แต่ง              สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

     หมวดหมู่         HF5549.M3  H873  2551

     หัวเรื่อง            การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, การพัฒนากำลังคน, การบริหารงานบุคค

     คลิกดูสารบัญที่          hr1

 

feturistic-thinking1

     ชื่อเรื่อง          การคิดเชิงวิเคราะห์ = Futuristic thinking

      ผู้แต่ง             เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์

     หมวดหมู่         BF441  ก57ก  2549

     หัวเรื่อง            ความคิดและการคิด

     คลิกดูสารบัญที่          feturistic-thinking2

 

 

  competency4                                            

     ชื่อเรื่อง         Competency เพื่อการประเมินผลงานประจำปี

      ผู้แต่ง            ณรงค์วิทย์  แสนทอง

     หมวดหมู่        HF5549.J62  ณ425  2550

     หัวเรื่อง           การประเมินผลงาน, การวิเคราะห์งาน, การบริหารงานบุคคล, สัมฤทธิผลขององค์การ–การประเมินผล

     คลิกดูสารบัญที่          competency16

 

herbs2

    

     ชื่อเรื่อง           คู่มือการใช้สมุนไพรไทย-จีน

      ผู้แต่ง              เย็นจิตร  เตชะดำรงสิน, บรรณาธิการ

     หมวดหมู่         QV766  ค695  2551

     หัวเรื่อง            สมุนไพร–คู่มือ, ยาสมุนไพร–คู่มือ

     คลิกดูสารบัญที่          herbs1  

 

 

paralle-thinking1

     ชื่อเรื่อง           คิดแนวขนาน = Parallel thinking

      ผู้แต่ง              เดอโบโน, เอ็ดเวิร์ด

     หมวดหมู่         BF441  ด59ค  2548

     หัวเรื่อง            ความคิดและการคิด

     คลิกดูสารบัญที่          parallel-thinking1  

       

 

management3

     ชื่อเรื่อง           การจัดการ : จากมุมมองนักบริหาร

      ผู้แต่ง              สาคร  สุขศรีวงศ์

     หมวดหมู่         HD37.T4  ส62ก  2550

     หัวเรื่อง            การจัดการธุรกิจ, นักบริหาร, การจัดการ

     คลิกดูสารบัญที่          management1

 

 

research1     ชื่อเรื่อง           การค้นคว้าและการเขียนรายงาน

      ผู้แต่ง              จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะอักษรศาสตร์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์

     หมวดหมู่         Z665  ก442  2549

     หัวเรื่อง            การเขียนรายงาน, การค้นข้อสนเทศ, บรรณานุกรม

     คลิกดูสารบัญที่          research1

 

 

thesis1     ชื่อเรื่อง           คู่มือการวิจัยการเขียนรายงานการวิจัยและวิทยานิพนธ์

      ผู้แต่ง              บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธิ์

     หมวดหมู่         LB2369  บ43คม  2546

     หัวเรื่อง            การเขียนรายงาน–คู่มือ, วิทยานิพนธ์–คู่มือ

     คลิกดูสารบัญที่          thesis1

 

fail1     ชื่อเรื่อง           บทเรียนล้ำค่าจากความล้มเหลว

      ผู้แต่ง              Finkelstein, Sydney

     หมวดหมู่          HD38.2  ฟ35บ  2548

     หัวเรื่อง            ความสามารถทางการบริหาร, ความล้มเหลวทางธุรกิจ, การบริหาร–แง่จิตวิทยา, ความสำเร็จทางธุรกิจ

     คลิกดูสารบัญที่          fail1

 

leadership2     ชื่อเรื่อง           ภาวะผู้นำและผู้นำเชิงกุลยุทธิ์ = Leadership and strategic leaders

      ผู้แต่ง              เนตร์พัณณา  ยาวิราช

     หมวดหมู่          HD57.7  น54ภ  2549

     หัวเรื่อง            ภาวะผู้นำ, ผู้นำ, การบริหาร

     คลิกดูสารบัญที่          leadership2

 

 

   job-description2                                         

     ชื่อเรื่อง           การจัดทำ Job Description สมัยใหม่ (ภาคปฏิบัติ)

      ผู้แต่ง              ณรงค์วิทย์  แสนทอง

     หมวดหมู่          HF5549.5.J613  ณ422  2549

     หัวเรื่อง            คำบรรยายลักษณะงาน

     คลิกดูสารบัญที่          job-description1

 

 

report-writing2     ชื่อเรื่อง           การเขียนรายงานและการใช้ห้องสมุด = Report writing and library usage

      ผู้แต่ง              อำไพพรรณ  ทัพเป็นไทย

     หมวดหมู่          Z670  อ63ก  2549

     หัวเรื่อง            บรรณารักษศาสตร์, ห้องสมุด–วิธีใช้, การเขียนรายงาน

     คลิกดูสารบัญที่         report-writing1

 

drug2      ชื่อเรื่อง           ประสบการณ์การเจรจาต่อรองราคายาจำเป็นที่มีสิทธิบัตร

      ผู้แต่ง              ศิริวัฒน์  ทิพย์ธราดล, คณะผู้จัดทำ

     หมวดหมู่          QV737  ป392  2551

     หัวเรื่อง            ยา–ราคา, ยาจำเป็น–ราคา, สารต้านไวรัสเอชไอวี, สิทธิบัตร

     คลิกดูสารบัญที่         drug2

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: